Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Zabudowa wyrwy w prawym brzegu rzeki Pielgrzymówki w km 2+980-3+010 w m. Pielgrzymowice gm. Pawłowice”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48 32 231 64 31
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2811.115.2022.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.04.2022 14:00
 • Termin złożenia oferty
  27.04.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty na zadaniu pn.: „Zabudowa wyrwy w prawym brzegu rzeki Pielgrzymówki w km 2+980-3+010 w m. Pielgrzymowice gm. Pawłowice”.=

Roboty będą polegały m. innymi na:

• Robotach ziemnych mechanicznych i ręcznych;

• Wykonaniu podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu;

• Wykonaniu koszy siatkowo-kamiennych;

• Wykonaniu nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu.

Zakres prac należy wykonać z należytą starannością zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać stosowne zezwolenia na transport po przyległych drogach, komunikacji między brzegami po istniejących mostach, przejazdach w bród, rampach, przepustach na czas realizacji robót. Transport należy dostosować do nośności i klasy dróg. Wszelkie koszty związane z transportem materiałów i sprzętu na teren budowy ponosi Wykonawca. Obowiązkiem wykonawcy jest usuwanie na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń oraz uszkodzeń spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego, Wykonawca uzyska zezwolenie właściciela drogi na zajęcia pasa drogowego i pokryje koszty z tym związane.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy, ww. infrastrukturę oraz sąsiednie nieruchomości, o ile korzystał z nich w trakcie realizacji robót. Prace te należy wykonać w zakresie umożliwiającym ich właścicielom oraz użytkownikom korzystanie z nich na dotychczasowych zasadach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac zawiera dokumentacja (przedmiar, mapa poglądowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, regulamin realizacji zadania utrzymaniowego).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą pracowniczą specjalizującą się w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Na kompletną ofertę składa się:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 4;
 2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 5;
 3. Kosztorys ofertowy (W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający akceptuje kosztorys w wersji szczegółowej).

Osoba wskazana do kontaktu:

 • Beata Bieniek, tel. (33) 851 00 56.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej PGW WP pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/ w zakładce \"Postępowania przetargowe\", opcja \"Zapytania ofertowe i konkursy\", do dnia 27.04.2022 r. do godz. 10:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.04.2022 15:24:45
 • Krzysztof Maćkowiak

 • Dzień dobry. Mam pytanie odnoście przedmiaru pozycja 2d.1 wartość tego wiersza wynosi 0,000 czy tak ma być?
  Tak ma być.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

"MENTRANS" Mencnarowski Franciszek

Iłownica 174
43-394 Iłownica

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry