Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12123,Utrzymanie-Kaliskiego-Wezla-Wodnego-KWW-na-ternie-m-Kalisza-NW-Kalisz-ZZ-Kalisz.html
2024-02-22, 19:26

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Utrzymanie Kaliskiego Węzła Wodnego (KWW) na ternie m. Kalisza NW Kalisz, ZZ Kalisz”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567706
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.32.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  04.05.2022 18:00
 • Termin składania ofert
  06.06.2022 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  06.06.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z art. 240 § 4 ust. 8 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 tj. z dnia 26 lutego 2020 r. ze zm.) utrzymanie wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną w tym obwałowań przeciwpowodziowych i obszaru międzywala stanowi obowiązek Zarządów Zlewni. Koszenie nadmiernie rozrośniętej roślinności na KWW jest istotnym działaniem dla zmniejszenia zagrożenia powodziowego i tym samym zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia określają:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiary

- Mapy poglądowe

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min.  2 roboty polegające na wykonaniu usług związanych  z konserwacją  (utrzymaniem) w należytym stanie technicznym koryt cieków  naturalnych zapewniających ich drożność oraz swobodny spływ wód o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto
 2. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla części zamówienia – jeżeli dotyczy) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden                            z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

 1. Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej. W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam. 
  1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
  4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
  5. Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: 318 807,08 zł
 2. 6. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium           
 3.      w kwocie: 7 000,00 zł

Branże CPV

 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.