Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.(15) 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.4.ZPU.2811.7.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.05.2022 13:00
 • Termin złożenia oferty
  16.05.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Roboty:

- Codzienny przegląd stanu technicznego budowli w tym: obserwacja sprawności budowli piętrzących i stanów brzegów zbiornika

- Prowadzenie dziennika obiektu, dokonywanie odczytów wodowskazowych. Zapewnienie właściwego funkcjonowania zgodnie z instrukcja gospodarowania wodą zbiornika wodnego Majdan Sopocki, między innymi wykonania smarowania urządzenia piętrzącego w celu zapewnienia jego sprawności. Utrzymanie odpowiedniego poziomu piętrzenia na jazie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

- Konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych, usuwanie awarii powstałych w instalacji i urządzeniach elektrycznych w tym: zapewnienie oświetlenia zapory czołowej zbiornika od zmroku do świtu. Konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykonanie przeglądów i pomiarów okresowych

- Utrzymanie porządku wokół zapory czołowej zbiornika i przy zaporze w tym: oczyszczenie klap z nagromadzonych zanieczyszczeń, czyszczenie upustów drenarskich,  oraz sprawdzenie poprawności realizacji zadań nałożonych na Urząd Gminy w Suścu wynikających z umowy użytkowania

- Obserwacja przepływu wody (w zależności od okresu, lato: podniesionych stanów wód, zima: przepływu kry i podchodu lodu). Powiadamianie położonego o występowaniu niebezpiecznych zjawisk będących skutkami sytuacji hydrometrycznej i sprawności urządzeń wodnych oraz o ewentualnych aktach wandalizmu

- Konserwacji konstrukcji stalowej kratowych (czyszczenie, malowanie)

- Zabezpieczenie obudowy mechanizmu wyciągowego

- Oznakowanie tablicami ostrzegawczymi, schematami urządzeń elektrycznych.

Usługi:

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp

-  Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp

- Ręczne wykoszenie porostu z terenu przy zaporze czołowej z wygrabieniem i wywiezieniem

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać: Wykonanie w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na utrzymaniu budowli hydrotechnicznych

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry