Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Remonty realizowane w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na terenie ZZ w Poznaniu”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567706
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.38.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.05.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  31.05.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  31.05.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów budowli hydrotechnicznych na ciekach administrowanych przez Zarząd Zlewni w Poznaniu w celu utrzymania i zachowania ich sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część 1 – NW Poznań:

Zadanie 1 – przepusty z piętrzeniem na rzece Michałówka,

Zadanie 2 – zastawka na Kanale Kąty,

 

Część 2 – NW Gniezno:

Zadanie 1 – jaz na rzece Wełna,

Zadanie 2 – zastawka na rzece Mała Wełna.

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (z podziałem na zadania), z podaniem ich lokalizacji określają:

 

Dokumentacja wykonawcza i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

Przedmiary robót,

Mapy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, remoncie, naprawie o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (naprawa/remont budowli hydrotechnicznych) o wartości brutto dla:

      części nr 1 – nie mniejszej niż 30 000,00 zł,

      części nr 2 – nie mniejszej niż 90 000,00 zł.

 

      W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na obie części dotyczące remontu budowli hydrotechnicznych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem we wskazanym zakresie o wartości określonej dla tej z części, dla której wskazano większą wartość tj. dla części 2 – 90 000,00 zł.

      (W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość usług podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy);

2)  Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej, melioracji wodnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która obejmuje zakresem roboty hydrotechniczne dotyczące obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na Wykonawcę lub podwykonawcę wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Zakres czynności został określony w SWZ

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.05.2022 11:16:44
 • Mariusz Jankowski

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 11.06.2024 10:52:23
 • Mariusz Jankowski

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry