Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12307,Wykonanie-ocen-okresowych-kontroli-stanu-technicznego-obiektow-budowlanych-na-te.html
2024-02-22, 22:38

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.11.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  13.05.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  10.06.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.06.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola, w podziale na 19 części.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:
Części 1-4
A)
- Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych lub innych budowli ziemnych w formie nasypu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika 8 i 9 do Formularza oferty.
B)
- Ponadto, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:
• min.1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, uprawniające do kontroli stanu technicznego o której mowa w art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy Prawo Budowlane, albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• min.1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 w pkt 1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (D.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• min.1 osobą posiadającą uprawnienia geologiczne kategorii VI. Wyżej wymieniona kategoria powinna być zgodna z art. 50 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 10 do Formularza oferty.
Części 5-19
A)
- Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa dla budowli hydrotechnicznej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika 8 i 9 do Formularza oferty.
B)
- Ponadto, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:
Dla części: 5-10 oraz 13-19
• min.1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, uprawniające do kontroli stanu technicznego o której mowa w art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy Prawo Budowlane, albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Dla części 11-12
• min.1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, uprawniające do kontroli stanu technicznego o której mowa w art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy Prawo Budowlane, albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
• min.1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) w specjalności inżynieryjnej mostowej, uprawniające do kontroli stanu technicznego o której mowa w art. 62 ust.1 i pkt.2 ustawy Prawo budowlane albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 10 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.