Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty pogłębiarskie oraz naprawa umocnień brzegowych Kanału Dobrzyckiego km 11+700 do km 13+200, w rejonie mostu drogowego w Dobrzykach gmina Zalewo, powiat iławski

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48583261888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.281.36.2020.ZP.MR
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.08.2020 15:00
 • Termin składania ofert
  31.08.2020 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  31.08.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót pogłębiarskich oraz naprawa umocnień brzegowych Kanału Dobrzyckiego km 11 + 700 do km 13 + 200,  w rejonie mostu drogowego w Dobrzykach gmina Zalewo, powiat iławski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Warunki realizacji umowy

zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Branże CPV

 • 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 28.08.2020 07:38:12
 • Małgorzata Rytlewska

 • W związku z zaistniałą sytuacją wprowadzonego stanu epidemicznego na terenie kraju i związanego z tym bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia, Zamawiający informuje, iż sesja otwarcia ofert będzie dostępna również za pomocą transmisji on-line, zalecane jest korzystanie z przeglądarki Google Chrome:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ0Yjg4NGMtODgzOS00ZDY3LWEzZDItOWFhMTM2YjBjYTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a73b9fd-fc97-43f1-950d-17b593429069%22%2c%22Oid%22%3a%2243b56d5b-de36-45ef-af0c-387a3766dca0%22%7d
 • 18.09.2020 08:18:24
 • Małgorzata Rytlewska

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry