Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej pn.: Zagospodarowanie zlewni rzeki Myśla w km 15+400 - 5+500 poprzez budowę zbiornika wodnego i budowli piętrzących, gm. Repki, pow. sokołowski, woj. mazowieckie

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Repkowska 49
08-300 Sokołów Podlaski
tel.(25) 781 28 58
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ZPI.2.2811.1.2022.MS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.05.2022 15:00
 • Termin złożenia oferty
  06.06.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadaniaOpracowanie koncepcji programowo-przestrzennej pn.: Zagospodarowanie zlewni rzeki Myśla w km 15+400 - 5+500 poprzez budowę zbiornika wodnego i budowli piętrzących, gm. Repki, pow. sokołowski, woj. mazowieckie”.

Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac został określony w opisie przedmiotu zamówienia, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne, albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień. Wymaga się aby osoba wykonująca opracowania posiadała przynajmniej roczne doświadczenie (od uzyskanych uprawnień budowlanych) przy opracowywaniu dokumentacji projektowych z branży hydrotechnicznej.
Spełnienie powyższego warunku zostanie uznane na podstawie złożonego zał. Nr 5 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.06.2022 13:59:07
 • Andrzej Kryński

 • Szanowni Państwo,

  Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych określonych w § 9 ust. 1.2. z poziomu 1,0%
  do poziomu 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Zeneris Projekty Sp. z o.o.

Paderewskiego 8
61-770 Poznań

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry