Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.24.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.05.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  17.06.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.06.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie w dwóch lokalizacjach:
- Lokalizacja 1- teren działalności NW Krosno,
- Lokalizacja 2- teren działalności NW Przeworsk.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, na zasadach określonych w lit. a) - d):
a) Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na likwidacji roślin inwazyjnych w tym barszczu Sosnowskiego.
b) Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,
c) W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.
d) Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8, 9 do oferty.
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – Wzór umowy

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

"OSKOS" Jan Pasieka

Kalników 326 326
73-724 Kalniów

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry