Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie ZZ Przemyśl”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.178537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.27.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  20.05.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  21.06.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.06.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Dynów

Część 2 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Lubaczów

Cześć 3 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Jarosław

Cześć 4 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Ustrzyki Dolne

Część 5 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Przemyśl

Część 6 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Sanok

Część 7 Wielokrotna rozbiórka tam bobrowych, usuwanie zatorów na ciekach na terenie działania NW Lesk

Część 8 Rozbiórka tam bobrowych na cieku Łęka Morawska w km 3+000 – 3+150

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ- Dokumentacja techniczna

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

Dla wszystkich części zamówienia:

Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych (w tym wałów przeciwpowodziowych lub zbiorników wodnych) lub prac polegających na likwidacji tam bobrowych oraz zabudowie nor lub wykonaniu robót utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie.

        - kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 6 i nr 7 do Formularza oferty

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry