Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.12.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.05.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  20.06.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.06.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, w podziale na 6 części.
Z wykonawcami wybranymi w drodze przetargu zostanie zawarta umowa określająca warunki realizacji zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zamówień podstawowych udzielone będą zlecenia na konkretne zakresy prac, które następnie zostaną wprowadzone aneksami do umowy.
W ww. aneksach ustalone będą terminy realizacji danego zakresu i wysokość wynagrodzenia wg zasad, o których mowa w pkt 6 SWZ zgodnie ze złożoną ofertą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3,4,6 oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podstawowego i zamówienia podobnego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, dla części 1,2,5 - zawiera Dokumentacja projektowa, składająca się z Opisu przedmiotu zamówienia, opisów technicznych, przedmiarów robót oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca Załącznik nr 3 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

- wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych (w tym wałów przeciwpowodziowych lub zbiorników wodnych) lub prac polegających na likwidacji tam bobrowych oraz zabudowie nor lub wykonaniu robót utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 8 i 9 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umoy zgodnie ze Wzorami umów stanowiacymi załącznik nr 2 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

UWAGA!!!
Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry