Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, artykułów spożywczych okolicznościowych na potrzeby RZGW w Poznaniu

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 06
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.30.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  31.05.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  28.06.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.06.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowe Opisy Przedmiotu Zamówienia dla każdej cześci osobno znajdują się w Załączniku do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

Dla Części I:

- trzy dostawy artykułów spożywczych o wartości nie mniejszej niż 15 000 PLN brutto,

Dla Części II:

- trzy dostawy wody mineralnej o wartości nie mniejszej 20 000 PLN brutto każda,

Dla Części III:

- trzy dostawy posiłków regeneracyjnych o wartości nie mniejszej 20 000 PLN brutto,

Dla Części IV:

- trzy dostawy artykułów spożywczych okolicznościowych o wartości nie mniejszej niż 5 000 PLN brutto.   

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla części zamówienia – jeżeli dotyczy) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

 1. Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej. W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam. 
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 

Branże CPV

 • 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
 • 15894200-3 - Posiłki gotowe
 • 15981000-8 - Wody mineralne

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry