Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrakt 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48 91 441 12 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  SZ.JRP.2810.35.1B.2.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  13.08.2020 15:00
 • Termin składania ofert
  29.03.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.03.2021 10:05
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót w ramach Kontraktu 1B.2 polegająca na pracach modernizacyjnych w celu zapewnienia zimowego lodołamania, realizowanego z podziałem  na 3 zdania częściowe  - 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3. Obejmuje przebudowe, rozbudowe oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odciankach rzeki Odry.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z dokumentacją przetargową. Sekcja I punkt: Informacje dodatkowe.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z dokumentacją przetargową. Sekcja I punkt: Informacje dodatkowe.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z dokumentacją przetargową. Sekcja I punkt: Informacje dodatkowe.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wymogami realizacji kontraktów opartych na warunkach FIDIC

Informacje dodatkowe

1. Tryb udzielenia: ustawy pzp nie stosuje się zgodnie z art. 4 pkt.1 lit. A

2. Postępowanie przetargowe będzie prowadzone w trybie Międzynarodowego Przetargu Nieograniczonego (ICB) określonego „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR”, [Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers], wydanie ze stycznia 2011, ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest otwarte dla wszystkich oferentów kwalifikujących się zgodnie z definicją zawartą w niniejszej „Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień ”, którzy spełniają minimalne kryteria kwalifikacyjne.

3. Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów.

4. Kompletny zestaw dokumentów przetargowych w języku polskim i języku angielskim w wersji elektronicznej można pobrać bezpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku na adres podany poniżej: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin przesłany elektronicznie na adres: projekt.BS@wody.gov.pl ze wskazaniem w treści wniosku adresu e-mail, na który zostanie wysłany zwrotnie link do zasobu chmurowego zabezpieczanego hasłem oraz odrębnie dane niezbędne do zalogowania.

5. Zamawiający udostępni kompletny zestaw dokumentów przetargowych w wersji elektronicznej przesyłając zwrotnie link do zasobu chmurowego zabezpieczanego hasłem. Po jednorazowym pobraniu przez Oferenta plików z zasobu chmurowego nastąpi wyłączenie dostępu. Ze względu na pisemność postępowania w przypadku rozbieżności pomiędzy wersją elektroniczną a wersją papierową obowiązują zapisy wersji papierowej. 6. Jednocześnie kompletny zestaw dokumentów przetargowych w formie papierowej może zostać zakupiony przez zainteresowanych Oferentów po złożeniu pisemnego wniosku (ze wskazaniem wersji językowej, adresu do wysyłki oraz załączeniem dowodu uiszczenia opłaty) na adres podany jak wyżej oraz po uiszczeniu bezzwrotnej opłaty w wysokości:

a) Zadanie nr 1B.2/1: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania- Część 1 - wersja polskojęzyczna – 3000,00 PLN - wersja angielskojęzyczna – 3000,00 PLN W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem ( co najmniej 7 dni) może podjąć decyzję o upublicznieniu otwarcia ofert jedynie poprzez transmisję on-line.

b)Zadanie nr 1B.2/2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania- Część 2 - wersja polskojęzyczna – 2 380,00 PLN - wersja angielskojęzyczna – 2 380,00 PLN c)Zadanie nr 1B.2/3: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania- Część 3 - wersja polskojęzyczna – 2 750,00 PLN - wersja angielskojęzyczna – 2 750,00 PLN na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego nr 34 1130 1017 0020 1510 6720 0023

7. Do wszystkich ofert musi być dołączona gwarancja przetargowa na kwotę określoną zgodnie z poniższą tabelą.

8. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, Oferent może przedłożyć odrębną gwarancję przetargową na każdą z Części lub przedłożyć jedną gwarancję przetargową na kwotę stanowiącą sumę ustaloną dla poszczególnych Części zamówienia określone w zaproszeniu do składania ofert.

9. Zamawiający przewiduje finansowanie prac kontraktu 1B.2 ze środków Funduszu Spójności (procedowany wniosek o dofinansowanie), środków budżetu państwa oraz środków z pożyczek udzielonych Rządowi Rzeczypospolitej przez Bank Swiatowy oraz BREE/CEB. 

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 29.10.2020 13:08:05
 • Anna Bis

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 24.11.2020 13:14:31
 • Anna Bis

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 26.01.2021 17:44:07
 • Justyna Kotowicz

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 08.03.2021 08:20:17
 • Anna Bis

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Zadanie 1B.2/1„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 1

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Zadanie 1B.2/2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 2

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Zadanie 1B.2/3„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 3

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry