Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola II” „Poprawa stosunków wodnych poprzez zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wirowa poprzez odbudowę budowli”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.(15) 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ZPI.4.2811.3.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.06.2022 16:00
 • Termin złożenia oferty
  13.06.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem projektu technicznego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem oraz kosztorysem dla obiektów budowlanych – jaz w km 6+600 obejmującej:
 • Projekt Techniczny
 • Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
 • Przedmiar robót i Kosztorys Inwestorski
 • Niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia
 1. Przygotowanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych
 2. Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na:
 • Piętrzenie wody i retencjonowanie wód wraz z instrukcją gospodarowania wodą – jaz w km 6+600

Zamawiający zastrzega, że wykonawca w terminie ok. 60 dni przed złożeniem do właściwego ministerstwa wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego winien złożyć do Zarządu Zlewni w Stalowej Woli projekt wniosku wraz z wymaganymi załącznikami celem zbadania wymogów formalnych i merytorycznych wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

(Szczegółowy zakres zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia „OPZ” załączony do ogłoszenia)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Przedmiot zamówienia powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

•          Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji remontowej dla budowli piętrzących lub projektu dla nowo budowanych budowli piętrzących

•          iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

-          min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry