Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola II” „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Żupawka - Dąbrówka poprzez odbudowę budowli”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.(15) 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ZPI.4.2811.4.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.06.2022 16:00
 • Termin złożenia oferty
  13.06.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody i retencjonowanie wód na jazie
w km 6+140 rzeki Żupawka-Dąbrówka wraz z instrukcją gospodarowania wodą

(Szczegółowy zakres zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia „OPZ” załączony do ogłoszenia)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Przedmiot zamówienia powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

•          Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu operatu wodno-prawnego związanego z piętrzeniem oraz retencjonowaniem wody z wykorzystaniem obiektów hydrotechnicznych, na podstawie których wydano decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym.

•          iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: -min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry