Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Remont śluzy i jazu w Karwiku”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.89 521 71 13
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2812.2.2022.AG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  03.06.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  06.07.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.07.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Remont śluzy i jazu w Karwiku”.
 2. Zamówienie obejmuje w szczególności:
 1. bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzony poprzez ustanowionego inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej, a także, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, w innych branżach właściwych dla specyfiki realizowanej inwestycji, w zakresie wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane w sposób niezbędny do zabezpieczenia interesów Zamawiającego,
 2. podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego,
 3. nadzór finansowy,
 4. kontrola i przygotowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, wynikającymi z wytycznych dla inwestycji realizowanych w ramach RPO.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Określone w pkt 9.1.4 SWZ

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Branże CPV

 • 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.07.2022 13:47:50
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.
 • 10.08.2022 11:11:40
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • 28.09.2022 09:07:23
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Jarosław Andraka Usługi inżynierskie w budownictwie "Budynki i budowle"

Wrotki 13
16-310 Sztabin

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry