Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.26.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.06.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  04.07.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.07.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola, w podziale
na 3 części:
Cz. 1. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Borowina poprzez odbudowę budowli piętrzących – dokumentacja techniczna”
Cz. 2. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Barcówka poprzez odbudowę budowli piętrzących – dokumentacja techniczna”
Cz. 3. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Przyrwa poprzez odbudowę budowli piętrzących – dokumentacja techniczna”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji dla danej części, zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ - Opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:
Część 1 i 3: A)
• Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji remontowej dla budowli piętrzących lub projektu dla nowo budowanych budowli piętrzących.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika 8 i 9 do Formularza oferty.
B)
• Ponadto, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika 10 do Formularza oferty.
Część 2: A)
• Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu operatu wodno-prawnego związanego z piętrzeniem oraz retencjonowaniem wody z wykorzystaniem obiektów hydrotechnicznych, na podstawie których wydano decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika 8 i 9 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
UWAGA!!!
Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 01.07.2022 13:54:40
 • Edyta Nabożny

 • Szanowni Państwo, PGW WP informuje, że na Platformie zakupowej zamieszczone zostały zmiany treści SWZ oraz dotyczące zmiany Wzorów umów

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry