Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Roboty budowlane na rzekach na terenie ZZ Stalowa Wola II”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.22.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.06.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  23.06.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.06.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „Roboty budowlane na rzekach na terenie ZZ Stalowa Wola II” w podziale na 11 części.
Cz.1. „Wykonanie robót remontowych na zbiorniku wodnym ,,Maziarnia” w Wilczej Woli”
Cz.2. „Wykonanie robót remontowych w obrębie jazu na rzece Łęg w km 21+660 w m. Krawce gm. Grębów”
Cz.3. „Zabudowa wyrwy na potoku Jagoda w km 0+015- 0+080”
Cz.4. „Roboty utrzymaniowe na potoku Błotnia w km 0+800-2+700”
Cz.5. „Roboty utrzymaniowe na kanale zwanym Stary Kanał w km 0+000-2+216 i 2+703-4+055 w m. Nowosielec gm. Nisko”
Cz.6. „Wykonanie odwodnienia na przepompowni Opoka-Borów w m. Opoka gm. Annopol”
Cz.7. „Roboty utrzymaniowe na rzece Mucha w km 2+835 – 8+619 m. Łukowa, gm. Łukowa”
Cz.8. „Roboty utrzymaniowe na rzece Żytnówka w km 3+100 ÷ 5+200 w m. Janów Lubelski, gm. Janów Lubelski”
Cz.9. „Roboty utrzymaniowe na rzece Borownica w km 7+000 ÷ 7+700 w m. Borownica, gm. Janów Lubelski”
Cz.10. „Naprawa przepławki na jazie na rzece Sanna w km 31+489 w ramach zadania „Remont jazu zlokalizowanego na rzece Sanna w m. Zaklików gm. Zaklików wraz z wykonaniem zaleceń z przeglądów rocznych i pięcioletnich”
Cz.11. „Roboty związane z usunięciem namulisk na rzece Łęg w m. Krawce gm. Grębów”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:
Dla części 1, 2:
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na: wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem urządzeń wodnych (w tym wałów przeciwpowodziowych lub zbiorników wodnych).
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 7 i 8 do Formularza oferty.
Dla części 3, 4, 8, 9:
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych, lub polegającego na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 7 i 8 do Formularza oferty.
Dla części 5, 7, 11:
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek lub potoków w zakresie odmulenia lub usunięcia namulisk i rumoszu lub przycięcia nawisów ze skarp.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 7 i 8 do Formularza oferty.
Dla części 6:
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia w ramach jednej lub kilku umów polegającego na: wykonaniu ciągów drenarskich oraz wykonaniu studni rewizyjnych oraz ułożeniu kostki brukowej w krawężnikach. Dopuszcza się wykazanie warunku udziału w postępowaniu poprzez wskazanie kilku zamówień, w ramach których każdy z zakresów prac: wykonanie ciągów drenarskich, wykonanie studni rewizyjnych, ułożenie kostki brukowej w krawężnikach, stanowiły odrębny przedmiot zamówienia.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 7 i 8 do Formularza oferty.
Dla części 10:
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych (w tym obiektów hydrotechnicznych lub zbiorników wodnych) lub co najmniej 1 zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych, lub polegającego na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 7 i 8 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

WWarunki realizacji umowy zgodnie ze wzorami umów stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ.

Informacje dodatkowe

UWAGA!!!
Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
W przypadku unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 1: 1000,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc złotych)
Część 2: 2000,00 PLN ( słownie: dwa tysiące złotych)
Część 3: 2500,00 PLN ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
Część 4: 1000,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc złotych)
Część 5: 900,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc złotych)
Część 6: 700,00 PLN ( słownie: osiemset złotych)
Część 7: 5500,00 PLN ( słownie: pięć tysięcy pięćset złotych)
Część 11: 1000,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc złotych).

 

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry