Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Usługi związane z przygotowaniem dokumentacji do inwestycji na terenie RZGW Poznań (podział na części) ”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567706
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.44.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.06.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  30.06.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  30.06.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnych operatów wodnoprawnych z instrukcjami gospodarowania wodą dla budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie RZGW Poznań, będących podstawą do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonanie dokumentacji remontowej (opis remontu, przedmiar i kosztorys) dla Jazu Bolesławiec w km 157+150 (168+800 wg ISOK) rzeki Prosny.

             Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

 

− Część nr 1 – ZZ KALISZ

4 sztuki kompletnych operatów wodnoprawnych z instrukcjami gospodarowania wodą dla budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie NW Jarocin (Zarządu Zlewni w Kaliszu)

-  Zastawka 32-3, rzeka Lubianka km 3+300;

-  Zastawka 5-3, rzeka Brodek km 2+600;

-  Jaz 15-4, rzeka Lutynia km 26+800;

-  Jaz 15-5, rzeka Lutynia km 27+200

Wykonanie dokumentacji remontowej dla jazu zlokalizowanego w km 157+150 (168+800 wg ISOK) rzeki Prosny w obrębie Podbolesławiec, gmina Bolesławiec, powiat wieruszowski, województwo łódzkie.

W zakres opracowania wchodzi: projekt robót budowlanych w zakresie remontu Jazu Bolesławiec, pomiary geodezyjne i inwentaryzacja budowli, przedmiar robót, kosztorys, STWiOR.

 

− Część nr 2 – ZZ POZNAŃ

Wykonanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą (dla piętrzeń ≥ 1,0 m), przygotowanie wniosków o udzielenie pozwoleń wodno-prawnych na szczególne korzystanie z wód rzeki Michałówka, Kanał Kąty (Nadzór Wodny Poznań), rzeka Wełna, Mała Wełna (Nadzór Wodny Gniezno) na terenie działania Zarządu Zlewni w Poznaniu.

dla obiektów hydrotechnicznych:

Nadzór Wodny Poznań:

 1. Rzeka Michałówka – woj. wielkopolskie, powiat poznański, gmina Kleszczewo, gmina Swarzędz, gmina Kórnik, gmina Poznań; dopływ Kopli – piętrzenie wody zastawkami zlokalizowanymi na przepustach w km cieku: 2+310 (piętrzenie 1,20 m); 4+180 (piętrzenie 1,15 m) ; 5+168 (piętrzenie 1,10 m); 5+688 (piętrzenie 1,00 m); 6+192 (piętrzenie 1,10 m); 7+231 (piętrzenie 1,30 m); 8+113 (piętrzenie 1,20 m)

 2. Kanał Kąty – woj. wielkopolskie, pow. poznański, gmina Murowana Goślina, dopływ Trojanki - piętrzenie wody zastawkami w km 0+537 (piętrzenie 1,20 m) ; 1+445 (piętrzenie 0,83 m)

Nadzór Wodny Gniezno:

 1. Rzeka Wełna - woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, gm. Mieścisko - jaz szandorowy Zakrzewo         w km 64+800 (piętrzenie 1,90 m)

 2. Rzeka Mała Wełna – woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, gm. Skoki -  jaz szandorowy Skoki w km 19+380 (piętrzenie 0,90 m); jaz kozłowy Nadmłyn w km 26+330 (piętrzenie 1,40 m)

 

− Część nr 3 – ZZ KOŁO

Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą wraz z opracowaniem projektu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą dla budowli hydrotechnicznych rz. Warcicy w km 0+200, 1+080, 2+810, 6+460, 7+800 oraz Rowu Ksawerowskiego w km 0+000, w zakresie usługi wodnej tj. piętrzenia wód powierzchniowych budowlą piętrzącą i szczególnego korzystania z wód tj. nawadniania gruntów rolnych Opis przedmiotu zamówienia dotyczy następujących budowli hydrotechnicznych:

Obiekt nr 1 – Budowle na rz. Warcicy

 1. Jaz nr 2 w km 0+200 rzeki Warcicy w m. Pogorzałki gm. Kramsk;

 2. Jaz nr 3 w km 1+080 rzeki Warcicy w m. Pogorzałki gm. Kramsk;

 3. Jaz nr 4 w km 2+810 rzeki Warcicy w m. Barce gm. Kramsk;

 4. Przepust z piętrzeniem nr 5 w km 6+460 rzeki Warcicy w m. Borki gm. Kramsk;

 5. Przepust z piętrzeniem nr 6 w km 7+800 rzeki Warcicy w m. Borki gm. Kramsk;

 

Obiekt nr 2 – Budowla na cieku Rów Ksawerowski

 1. Przepust z piętrzeniem nr 1 w km 0+000 cieku Rów Ksawerowski w m. Pogorzałki gm. Kramsk.

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonywania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają  opis przedmiotu zmówienia dla poszczególnych części (od nr 1 do nr 3).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1 Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy -  w tym okresie, wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu usług polegających na opracowaniu co najmniej 2 operatów wodnoprawnych na budowę lub remont lub eksploatację obiektów hydrotechnicznych – budowli piętrzących, o których mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 Nr 86, poz. 579), na podstawie których wydano prawomocną decyzję – pozwolenie wodnoprawne.

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy usług, w których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Tylko dla części 1 – ZZ KALISZ:

2. Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inżynieryjnej hydrotechnicznej nadanej na mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych branżowych – wystarczające będą również uprawnienia w specjalności  wodno-melioracyjnej. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 27.06.2022 14:03:45
 • Mariusz Jankowski

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 11.06.2024 10:52:56
 • Mariusz Jankowski

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry