Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.38.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.06.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  18.07.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.07.2022 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „Usługi związane z utrzymaniem  wałów przeciwpowodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie” w podziale na 7 części:

 Część 1: "Utrzymanie wałów  p. powodziowych potoku Nowa Rudzinka: prawy w km 0+000-2+381 i lewy w km 0+000-3+050, potoku Hrabeń: prawy w km 0+000-0+500 - etap II";

Część 2: „Utrzymanie wałów  p. powodziowych rzeki Wisłok: prawy w km 0+000-6+172 i lewy w km 0+000-6+473 - etap II”;         

Część 3: „Utrzymanie wałów  p. powodziowych potoku Pielnica: prawy w km 0+000-6+380 i lewy w km 0+000-6+700- etap II”; 

Część 4: „Utrzymanie wałów  p. powodziowych potoku Siedliczka Południowa: prawy w km 0+000-1+500 i lewy w km 0+000-1+400, rowu Smoleń Wielki: prawy w km 0+000-0+400 i lewy w km 0+000-0+400 - etap II”     

Część 5: „Utrzymanie wałów  p. powodziowych potoku Siedliczka Północna: prawy w km 0+000-2+043 i lewy w km 0+000-3+300, rowu Graniczny: prawy w km 0+000-1+200 i lewy w km 0+000-1+200, rowu Zawisłocze: lewy w km 0+000-1+300 - etap II”;        

 Część 6: „Utrzymanie wałów  p. powodziowych potoku Zmienniczka: prawy w km 0+000-3+150 i lewy w km 0+000-3+150 - etap II”;    

Część 7: „Utrzymanie wałów  p. powodziowych potoku Kurowy: prawy w km 0+000-1+100 i lewy w km 0+000-1+200, potoku Głęboki: prawy w km 0+000-1+340 i lewy w km 0+000-1+340, rowu Garłowiec: lewy w km 0+500 - etap II”.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla części 1-7, na zasadach określonych w lit. a) - d):

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,

W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8, 9 do oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – Wzór umowy

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Nowa Rudzinka: prawy w km 0+000-2+381 i lewy w km 0+000-3+050, potoku Hrabeń: prawy w km 0+000 -0+500 - etap II

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Utrzymanie wałów p. powodziowych rzeki Wisłok: prawy w km 0+000-6+172 i lewy w km 0+000-6+473 - etap II

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Pielnica: prawy w km 0+000 -6+380 i lewy w km 0+000-6+700- etap II

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Południowa: prawy w km 0+000-1+500 i lewy w km 0+000-1+400, rowu Smoleń Wielki: prawy w km 0+000-0+400 i lewy w km 0+000-0+400 - etap II

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Siedliczka Północna: prawy w km 0+000-2+043 i lewy w km 0+000-3+300, rowu Graniczny: prawy w km 0+000-1+200 i lewy w km 0+000-1+200, rowu Zawisłocze: lewy w km 0+000-1+300- etap II

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Zmienniczka: prawy w km 0+000-3+150 i lewy w km 0+000-3+150 - etap II

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • Utrzymanie wałów p. powodziowych potoku Kurowy: prawy w km 0+000-1+100 i lewy w km 0+000-1+200, potoku Głęboki: prawy w km 0+000-1+340 i lewy w km 0+000-1+340, rowu Garłowiec: lewy w km 0+500-etap II

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry