Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl - III”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.178537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.30.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  27.06.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  25.07.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.07.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl - III

w podziale na 23 części:

Część 1 Utrzymanie cieków naturalnych na terenie NW Lubaczów 1

Zad.1 Udrożnienie rzeki Lubaczówka  w km  58+052 - 59+552 ,65+500 - 65+600 Stare koryto 0,713 km

Zad.2 Udrożnienie rzeki Sołotwa   w km 0+000 - 4+450 ,13+143 - 15+074

Część 2 Udrożnienie potoku Bachorka w  km0+000 - 2+668,9+150 - 14+342

Cześć 3 Udrożnienie potoku Łukawiec w km 0+000 - 7+300

Cześć 4 Utrzymanie cieków naturanych na terenie NW Lubaczów 2

Zad.1 Udrożnienie potoku Przerwa w km 0+000 - 2+000,9+887-14+000

Zad.2 Udrożnienie  potoku Wisznia (Ciek Młodów)w km 0+000 - 2+500

Część 5 Udrożnienie potoku Świdnica w km 0+000 - 13+375

Część 6 Utrzymanie cieków naturalnych na terenie NW Jarosław 1

Zad.1 Roboty utrzymaniowe  - udrożnienie Kanału P-I w km 0+000-1+570

Zad.2 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie  Kanału P-I w km 1+570-3+250

Część 7 Utrzymanie cieków naturalnych na terenie NW Jarosław 2

Zad.1 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie Kanału P-II w km 0+000 - 3+600.

Zad.2 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie Kanału P-II w km 3+600 - 5+020

Część 8 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Łazanka w km 4+668 - 11+652

Część 9 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie  cieku Laszkowski w km 0+000-13+390

Część 10 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Szewnia w km 11+400 - 19+370

Cześć 11 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Łęg Rokietnicki w km 0+700-8+600

Cześć 12 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Przykopa w km 0+200 - 17+100

Część 13 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Lubenia w km 0+200-16+800

Część 14 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Zagorelnia (Pawłowa) w km 0+000-4+860

Część 15 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Mutwica (Motwica) w km 1+800-12+000

Część 16 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Łęka Morawska w km 1+500–3+850

Część 17 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Wyrwa (Olchowiec) w km 0+000-7+000

Cześć 18 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Jaworowski (Stawisko) w km 0+000-6+155

Cześć 19 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Rada w km 0+300 - 4+250 i 15+800 - 16+650

Część 20 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Dopływ w Chłopicach w km 0+000 - 3+980

Część 21 Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym  Krównicki w km 3+820-10+820 m. Hurko, Krówniki, Jaksmanice, gm. Medyka i Przemyśl

Część 22 Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kołomiejski (Młynówka) w km 0+000-7+500 m. Kalników

Część 23 Remont i konserwacja klap zwrotnych przy przepustach wałowych rzeki Wiar w km obwałowania prawego od 0+000 do 5+200 oraz obwałowania lewego w km 0+000 do 2+900 w m. Przemyśl, Krówniki, Nehrybka, Łuczyce

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej: 

Dla części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22:

Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych (w tym wałów przeciwpowodziowych lub zbiorników wodnych) lub prac polegających na likwidacji tam bobrowych oraz zabudowie nor lub wykonaniu robót utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie. - kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 6 i nr 7 do Formularza oferty.

Dla części nr 23:

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na remoncie elementów obiektu hydrotechnicznego w tym remont, spawanie, malowanie elementów metalowych np. klapy zwrotne . Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty zostały wykonane należycie. - kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 10 i nr 11 do Formularza oferty

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.

Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 7 części

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry