Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl - III”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.178537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.30.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  27.06.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  25.07.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.07.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl - III

w podziale na 23 części:

Część 1 Utrzymanie cieków naturalnych na terenie NW Lubaczów 1

Zad.1 Udrożnienie rzeki Lubaczówka  w km  58+052 - 59+552 ,65+500 - 65+600 Stare koryto 0,713 km

Zad.2 Udrożnienie rzeki Sołotwa   w km 0+000 - 4+450 ,13+143 - 15+074

Część 2 Udrożnienie potoku Bachorka w  km0+000 - 2+668,9+150 - 14+342

Cześć 3 Udrożnienie potoku Łukawiec w km 0+000 - 7+300

Cześć 4 Utrzymanie cieków naturanych na terenie NW Lubaczów 2

Zad.1 Udrożnienie potoku Przerwa w km 0+000 - 2+000,9+887-14+000

Zad.2 Udrożnienie  potoku Wisznia (Ciek Młodów)w km 0+000 - 2+500

Część 5 Udrożnienie potoku Świdnica w km 0+000 - 13+375

Część 6 Utrzymanie cieków naturalnych na terenie NW Jarosław 1

Zad.1 Roboty utrzymaniowe  - udrożnienie Kanału P-I w km 0+000-1+570

Zad.2 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie  Kanału P-I w km 1+570-3+250

Część 7 Utrzymanie cieków naturalnych na terenie NW Jarosław 2

Zad.1 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie Kanału P-II w km 0+000 - 3+600.

Zad.2 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie Kanału P-II w km 3+600 - 5+020

Część 8 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Łazanka w km 4+668 - 11+652

Część 9 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie  cieku Laszkowski w km 0+000-13+390

Część 10 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Szewnia w km 11+400 - 19+370

Cześć 11 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Łęg Rokietnicki w km 0+700-8+600

Cześć 12 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Przykopa w km 0+200 - 17+100

Część 13 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Lubenia w km 0+200-16+800

Część 14 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Zagorelnia (Pawłowa) w km 0+000-4+860

Część 15 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Mutwica (Motwica) w km 1+800-12+000

Część 16 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Łęka Morawska w km 1+500–3+850

Część 17 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Wyrwa (Olchowiec) w km 0+000-7+000

Cześć 18 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Jaworowski (Stawisko) w km 0+000-6+155

Cześć 19 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Rada w km 0+300 - 4+250 i 15+800 - 16+650

Część 20 Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Dopływ w Chłopicach w km 0+000 - 3+980

Część 21 Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym  Krównicki w km 3+820-10+820 m. Hurko, Krówniki, Jaksmanice, gm. Medyka i Przemyśl

Część 22 Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kołomiejski (Młynówka) w km 0+000-7+500 m. Kalników

Część 23 Remont i konserwacja klap zwrotnych przy przepustach wałowych rzeki Wiar w km obwałowania prawego od 0+000 do 5+200 oraz obwałowania lewego w km 0+000 do 2+900 w m. Przemyśl, Krówniki, Nehrybka, Łuczyce

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej: 

Dla części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22:

Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych (w tym wałów przeciwpowodziowych lub zbiorników wodnych) lub prac polegających na likwidacji tam bobrowych oraz zabudowie nor lub wykonaniu robót utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych. Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie. - kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 6 i nr 7 do Formularza oferty.

Dla części nr 23:

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na remoncie elementów obiektu hydrotechnicznego w tym remont, spawanie, malowanie elementów metalowych np. klapy zwrotne . Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty zostały wykonane należycie. - kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 10 i nr 11 do Formularza oferty

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.

Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 7 części

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry