Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni Koło

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.55.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  01.07.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  12.08.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.08.2022 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni Koło.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają opisy przedmiotu zamówienia.

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 – „Zasilanie Polderu Zagórów wodami Czarnej Strugi Defet – dokumentacja projektowa”

Część 2 – „Odbudowa zasobów wodnych w zlewni rzeki Trzemszy – dokumentacja projektowa”

Część 3 – „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Grójeckiego – dokumentacja projektowa”

Część 4 – „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strugi Bawół poprzez budowę budowli piętrzącej w km: 17+500 – dokumentacja projektowa”

Część 5 – „Jazy na Czarnej Strudze w m. Grodziec – dokumentacja projektowa”

Część 6 – „Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Bawół i Kanału Czarnobrodzkiego – dokumentacja projektowa”

Część 7 – „Odbudowa jazów na Strudze Bawół – dokumentacja projektowa”

Część 8 – „Odbudowa jazów na rzece Mesznie – dokumentacja projektowa”

Część 9 – „Odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych w zlewni Dolnej Teleszyny – dokumentacja projektowa”

Część 10 – „Poprawa retencyjności jezior w zlewni rzeki Meszny – dokumentacja projektowa”

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem zdolności technicznej umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, opracowania co najmniej dwóch dokumentacji projektowych w zakresie budowli hydrotechnicznych, o wartości każdej dokumentacji nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.

b) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę wykazał, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował zespołem, który skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, w skład którego wchodzić będą osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:

      1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej określone Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) albo posiadające inne odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawień, posiadającą minimum 5 letni staż zawodowy, będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa, która opracowała co najmniej dwie dokumentacje projektowe w zakresie budowli hydrotechnicznych.

      Doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji projektowych należy rozumieć jako pełnienie funkcji projektanta lub sprawdzającego, których podpis widnieje na dokumentacji (projekt budowlany) odebranej przez Zleceniodawcę.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 3 247 200,00 zł brutto, w tym:

Część 1 – 246 000,00 zł,

Część 2 – 184 500,00 zł,

Część 3 – 307 500,00 zł,

Część 4 – 246 000,00 zł,

Część 5 – 307 500,00 zł,

Część 6 – 295 200,00 zł,

Część 7 – 307 500,00 zł,

Część 8 – 738 000,00 zł,

Część 9 – 369 000,00 zł,

Część 10 – 246 000,00 zł.

Branże CPV

 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 15.07.2022 10:19:22
 • Mariusz Jankowski

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 25.07.2022 11:00:44
 • Mateusz Jurgoński

 • Zamawiający umieścił odpowiedź na pytanie i wyjaśnienia.
 • 27.07.2022 13:29:31
 • Mateusz Jurgoński

 • Zamawiający umieścił odpowiedź na pytanie i wyjaśnienia.
 • 29.07.2022 08:24:18
 • Mateusz Jurgoński

 • Zamawiający umieścił odpowiedź na pytanie i wyjaśnienia.
 • 03.08.2022 12:04:17
 • Mateusz Jurgoński

 • Zamawiający – w związku z Wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ - planuje w najbliższym czasie zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Ze względu na przepis art. 137 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert (z co za tym idzie i związania ofertą) po publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej lub w przypadku nie powiadomienia o publikacji - w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez UPUE otrzymania tego ogłoszenia.
  Zmiana terminów dokonana obecnie - w dniu 03.08.2022 roku - na Platformie zakupowej w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ma jedynie wymiar techniczny.
 • 03.08.2022 12:06:19
 • Mateusz Jurgoński

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 08.08.2022 09:03:56
 • Mateusz Jurgoński

 • Na Platformie zakupowej zamawiającego zamieszczono Zmianę treści SWZ_2.
  UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert zgodnie ze Zmianą treści SWZ_2.
 • 12.08.2022 11:35:29
 • Mateusz Jurgoński

 • Zamawiający zamieścił Informację z otwarcia ofert.
 • 09.09.2022 11:25:37
 • Mateusz Jurgoński

 • Zamawiający zamieścił Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oraz unieważnieniu w częściach 2, 6, 10.
 • 22.12.2022 12:10:02
 • Mateusz Jurgoński

 • Zamawiający zamieścił Zawiadomienie o unieważnieniu w częściach 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9.
 • 22.12.2022 12:27:24
 • Mateusz Jurgoński

 • Unieważnienie postępowania

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry