Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 5”.

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.36.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.06.2022 09:00
 • Termin składania ofert
  13.07.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  13.07.2022 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

"Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 5” w podziale na 6 części:

Część 1: „Zabezpieczenie stopy skarp odcinka potoku Wola 0+716 - 0+766”,
Część 2: „Zasyp wyrwy na rzece Wisłok w sąsiedztwie ujęcia wody w Rzeszowie – Zwięczyca”,
Część 3: „Usuwanie szkód powodziowych w m. Błażowa Dolna w sąsiedztwie dz. 872 - naprawa wyrwy”,
Część 4: „Usuwanie szkód powodziowych, zabezpieczenie skarp potoku - "Dopływ spod Wielkiego Pola" w sąsiedztwie posesji nr domu 86 w m. Żarnowa”,
Część 5: „Usuwanie szkód powodziowych - zasyp wyrwy na potoku Tatyna przy dz. 2175/1 w sąsiedztwie posesji 1B Dylągówka”,
Część 6: „Usuwanie szkód powodziowych, zasyp wyrwy na potoku Strug w m. Borek Stary, gm. Tyczyn”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.
Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie - kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt powyżej powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – Wzory umów

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • „Zabezpieczenie stopy skarp odcinka potoku Wola 0+716 - 0+766”,

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • „Zasyp wyrwy na rzece Wisłok w sąsiedztwie ujęcia wody w Rzeszowie – Zwięczyca”,

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • „Usuwanie szkód powodziowych w m. Błażowa Dolna w sąsiedztwie dz. 872 - naprawa wyrwy”

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • „Usuwanie szkód powodziowych, zabezpieczenie skarp potoku - "Dopływ spod Wielkiego Pola" w sąsiedztwie posesji nr domu 86 w m. Żarnowa”

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • „Usuwanie szkód powodziowych - zasyp wyrwy na potoku Tatyna przy dz. 2175/1 w sąsiedztwie posesji 1B Dylągówka”,

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • „Usuwanie szkód powodziowych, zasyp wyrwy na potoku Strug w m. Borek Stary, gm. Tyczyn”.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry