Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym wraz z akcesoriami dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.45.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  29.06.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  22.08.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.08.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym wraz z akcesoriami dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Formularz asortymentowo – cenowy - Załącznik Nr 1 do Formularza oferty i Wzór umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.

 1. Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 – Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym oraz akcesoriów dla potrzeb Zarządu Zlewni w Krośnie

Część 2 – Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym oraz akcesoriów dla potrzeb Zarządu Zlewni w Jaśle

Część 3 – Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym oraz akcesoriów dla potrzeb Zarządu Zlewni w Przemyślu

Część 4 – Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym oraz akcesoriów dla potrzeb Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Dotyczy Części nr 1:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie narzędzi lub elektronarzędzi lub narzędzi o napędzie spalinowym o wartości min. 20.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie narzędzi lub elektronarzędzi lub narzędzi o napędzie spalinowym, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 20.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części nr 2 i 4:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie narzędzi lub elektronarzędzi lub narzędzi o napędzie spalinowym o wartości min. 50.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie narzędzi lub elektronarzędzi lub narzędzi o napędzie spalinowym, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 50.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy Części nr 3:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie narzędzi lub elektronarzędzi lub narzędzi o napędzie spalinowym o wartości min. 7.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub

- 2 zamówień polegających na dostawie narzędzi lub elektronarzędzi lub narzędzi o napędzie spalinowym, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 7.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Dotyczy wszystkich części:

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane należycie.

W przypadku wykazania dostaw rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 7 i 8 do Formularza oferty.

W przypadku gdy Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia dla więcej niż jednej części postępowania, wystarczające będzie wykazanie doświadczenia dla części o najwyższej wartości zrealizowanych dostaw.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze Wzorem umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

Branże CPV

 • 09211000-1 - Oleje smarowe i środki smarowe
 • 42000000-6 - Maszyny przemysłowe
 • 42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne
 • 44511200-7 - Narzędzia ogrodnicze
 • 44511500-0 - Piły ręczne
 • 44512000-2 - Różne narzędzia ręczne
 • 44512910-4 - Końcówki wierteł

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.08.2022 11:26:18
 • Paulina Krociel

 • Szanowni Państwo, PGW WP informuje, że na Platformie zakupowej zamieszczone zostały wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z załącznikami oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
 • 12.08.2022 11:26:42
 • Paulina Krociel

 • Zmieniono terminy składania i otwarcia ofert.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry