Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na rzekach na terenie ZZ Stalowa Wola III

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.49.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.06.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  14.07.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.07.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „Roboty budowlane na rzekach na terenie ZZ Stalowa Wola III” w podziale na 13 części.
Cz.1. „Remont ubezpieczenia rzeki Łada m. Biłgoraj, gm. Biłgoraj”
Cz.2. „Remont umocnienia na rzece Tuczyn w km 0+000-0+900 i 17+380-23+564 na terenie gminy Annopol, Gościeradów i Trzydnik Duży”
Cz.3. „Remont dróg przywałowych na lewym i prawym wale rzeki Łęg gm. Gorzyce, Zaleszany”
Cz.4. „Remont ubezpieczeń rzek na terenie działania NW w Kolbuszowej”
Cz.5. „Udrożnienie koryta wraz z zabudową wyrwy na potoku Filipka w m. Wilcza Wola gm. Dzikowiec”
Cz.6. „Wykonanie zaleceń z ocen stanu technicznego jazów na rz. Gilówka”
Cz.7. „Wykonanie zaleceń z przeglądów rocznych i pięcioletnich na obiektach stale piętrzących wodę na terenie działalnością NW Kolbuszowa”
Cz.8. „Remont jazu na rzece Jodłówka w km 1+468 w m. Żabno gm. Radomyśl nad Sanem pow. Stalowa Wola”
Cz.9. „Remont drogi przywałowej przy lewym wale rzeki San w km 4+445-5+035 i 7+358-7+683 w m. Skowierzyn gm. Zaleszany”
Cz.10. „Remont umocnień dolnych skarp przy czterech jazach na rz. Gilówka w km 12+418 – 12+618, 17+881 – 18+081, 19+186 – 19+386, 21+0,15 – 21+215 gm. Jarocin”
Cz.11. „Remont umocnień na rzece Karasiówka w km 23+153-37+271 na terenie gminy Zaklików i Trzydnik Duży”
Cz.12. „Wykonanie zaleceń przeglądów rocznych i pięcioletnich na obiektach czasowo piętrzących wodę na terenie działalności NW Tarnobrzeg”
Cz.13. „Remont istniejących umocnień brzegowych na terenie Nadzoru Wodnego Tarnobrzeg”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:
Dla części 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13:
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na: remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych, lub polegającego na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 7 i 8 do Formularza oferty.
Dla części 3:
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: wykonaniu prac polegających na remoncie lub budowie dróg
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 7 i 8 do Formularza oferty.
Dla części 8:
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na: remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych
Dla części 9:
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na remoncie, budowie lub przebudowie dróg
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 7 i 8 do Formularza oferty.
Dla części 10:
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 7 i 8 do Formularza oferty.
Dla części 12:
A)
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na: remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych, lub polegającego na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 7 i 8 do Formularza oferty.
B)
- Ponadto, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:
• 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechnicznej
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 9 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zgodnie ze wzorami umów stanowiacymi Załącznik nr 2 do SWZ.

Informacje dodatkowe

UWAGA!!!
Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
W przypadku unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 1: 2300,00 PLN ( słownie: dwa tysiące trzysta złotych)
Część 2: 10000,00 PLN ( słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Część 6: 800,00 PLN ( słownie: osiemset złotych)
Część 9: 1500,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
Część 10: 1500,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
Część 11: 5500,00 PLN ( słownie: pięć tysięcy pięćset złotych)
Część 12: 4000,00 PLN ( słownie: cztery tysiące złotych)
Część 13: 3500,00 PLN ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, na
podstawie:
- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry