Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi serwisowania i konserwacji telewizji przemysłowej i instalacji monitoringu i alarmowej ZZ Krosno.

Tryb podstawowy
"Konserwacja i aktualizacja systemu SCADA zainstalowanego na Stopniu Wodnym w Rzeszowie”.

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.8.2022
 • Numer części
  1
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  19.07.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.07.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

„Usługi serwisowania i konserwacji telewizji przemysłowej i instalacji monitoringu i alarmowej ZZ Krosno”, w podziale na 2 części:

Część 1: "Konserwacja i aktualizacja systemu SCADA zainstalowanego na Stopniu Wodnym w Rzeszowie”;

Część 2: "Utrzymanie i konserwacja systemu monitoringu obiektu SCADA–Zbiornik Wodny  Besko

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Dotyczy części 1 i 2:

Na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać się co najmniej:

1. Wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch)  zamówień polegających na: konserwacji i aktualizacji systemu SCADA na obiektach hydrotechnicznych.

Doświadczenie  należy  wykazać na Wykazie  usług,  który  stanowi Załącznik  nr 5 
do Formularza oferty
.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5  i 6 do Formularza oferty.

2. Iż dysponuje lub dysponował będzie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia następującą osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Instalatora, który powinien:

− posiadać, co najmniej wykształcenie zawodowe w zawodzie technik elektryk lub studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: elektryka lub elektrotechnika oraz posiadać Zaświadczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

− potwierdzić, że w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie, Instalator wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie
w zakresie konserwacji i aktualizacji systemu SCADA na obiektach hydrotechnicznych.

Doświadczenie należy wykazać poprzez podanie w Załączniku nr 9 do Formularza oferty:

- nazwy zamówień tj. nazwy przedsięwzięć, zrealizowanych w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie, dla których osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia była Instalatorem
w zakresie konserwacji i aktualizacji systemu SCADA na obiektach hydrotechnicznych,

− inwestorów, dla których zostały wykonane ww. zamówienia,

− zakresów ww. zamówień,

− dat realizacji ww. zamówień.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców, warunek określony w punkcie powyżej powinien być spełniony przez wszystkie te podmioty łącznie. 

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia (konsorcjum),  Zamawiający  nie  dopuszcza  by  Wykonawca  wykazywał  doświadczenie  grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień  w  zakresie  faktycznie  i  konkretnie  zrealizowanego  zakresu  czynności  oraz przedstawienia  stosownych  dowodów  np.  umowy  konsorcjum,  z  której  wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub doświadczenia  wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  podmiotów  udostępniających zasoby,  jeśli  podmioty  te  wykonają  roboty  budowlane  lub  usługi,  do  realizacji  których  te zdolności są wymagane.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – Wzór umowy

Branże CPV

 • 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry