Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Prace remontowe budowli piętrzących na terenie ZZ Przemyśl”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.178537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.65.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  20.07.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.07.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „Prace remontowe budowli piętrzących na terenie ZZ Przemyśl” w podziale na 2 części.

Cz.1.  „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wisznia i Kanału Bucowskiego” w zakresie szczególnym roboty remontowe na jazie zlokalizowanym w m. Nienowice w km 4+330 rz. Wisznia”

Cz.2.   „Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Lubaczówka poprzez remont jazu w km 65+553” w m. Lisie Jamy”

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

Dla części 1:

- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych dotyczących budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu lub modernizacji nawierzchni drogi o wartości robót min. 20 000 zł brutto.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 7 i 8 do Formularza oferty.

Dla części 2:

A)

- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
1 zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych na obiektach hydrotechnicznych o wartości co najmniej 100 000 zł brutto.

 

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 7 i 8 do Formularza oferty.

B)

-    Ponadto, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje
lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechnicznej lub drogowej oraz posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe licząc od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 9 do Formularza oferty.

Branże CPV

 • 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry