Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13263,Opracowanie-projektow-remontow-urzadzen-wodnych-oraz-obiektow-hydrotechnicznych-.html
16.07.2024, 12:24

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie projektów remontów urządzeń wodnych oraz obiektów hydrotechnicznych na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie

Przetarg nieograniczony
Projekt remontu ubezpieczeń skarpy poniżej niecki wypadowej brzeg prawy - Zbiornik Wodny Besko

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.64.2022
 • Numer części
  3
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.07.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  05.08.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.08.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

"Opracowanie projektów remontów urządzeń wodnych oraz obiektów hydrotechnicznych na terenie działania Zarządu Zlewni w Krośnie”,
w podziale na 6 części:

Część 1: „Opracowanie projektu remontu śluz wałowych na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Krośnie”;

Część 2: "Zlecenie dokumentacji technicznej na naprawę wyrwy brzegowej na rzece Wisłok w km 62+050-62+350 w m. Trzebownisko";         

Część 3: „Projekt remontu ubezpieczeń skarpy poniżej niecki wypadowej brzeg prawy - Zbiornik Wodny Besko”;       

Część 4: „Projekt remontu ubezpieczeń na skarpie powyżej zapory brzeg prawy - Zbiornik Wodny Besko”; 

Część 5: „Uzupełnienie dokumentacji i uzyskanie zezwoleń niezbędnych do realizacji remontów ubezpieczeń brzegów zbiornika powyżej zapory - Zbiornik Wodny Besko”;

Część 6: „Opracowanie koncepcji remontu korony zapory - Zbiornik Wodny Besko”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

Część nr 1-6:

A)

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2  zamówień polegających na: wykonaniu dokumentacji projektowych przebudowy lub remontu urządzeń wodnych na wałach przeciwpowodziowych lub obiektach hydrotechnicznych, wraz z podaniem  ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie:

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 8 i 9 do Formularza oferty.

     B)

Ponadto, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

 • min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego
  i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 10 do Formularza oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy  - Załącznik nr 3 do SWZ

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.