Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Wykonanie 5-letnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz bezpieczeństwa zbiorników wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie".

Przetarg nieograniczony
„Ocena 5-letnia zbiornika Blizne w m. Blizne gm. Jasienica Rosielna”.

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.63.2022
 • Numer części
  5
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.07.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  03.08.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.08.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

"Wykonanie 5-letnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz bezpieczeństwa zbiorników wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie" z podziałem na części:

Część 1: „Opracowanie 5-cio letnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Krośnie (7.900 km)”:

1. Wały p.powodziowe potoku Siedliczka Południowa: lewy w km 0+000-1+400, prawy w km 0+000-1+500.
2. Wały p.powodziowe potoku Graniczny: lewy w km 0+000-1+200, prawy w km 0+000-1+200.
3. Wały p.powodziowe rowu Zawisłocze: lewy w km 0+000-1+300.
4. Wały p.powodziowe potoku Smoleń Wielki: lewy w km 0+000-0+400, prawy w km 0+000-0+400.
5. Wały p.powodziowe rowu Garłowiec: lewy w km 0+000-0+500.
Część 2: „Opracowanie 5-cio letniej oceny stanu technicznego oraz bezpieczeństwa zapory suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu "FLORA"”;
Część 3: „Wykonanie oceny 5-letniej zbiornika Bratkowice w m. Bratkowice, gm. Świlcza”;
Część 4: „Wykonanie oceny 5-letniej zbiornika Dylągówka w m. Dylągówka, gm. Hyżne”;
Część 5: „Ocena 5-letnia zbiornika Blizne w m. Blizne gm. Jasienica Rosielna”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

Część nr 1:
A)
Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wraz z protokołem z kontroli okresowej 5-letniej stanu technicznego i przydatności do użytkowania wałów przeciwpowodziowych lub innych budowli ziemnych w formie nasypu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.
Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie:
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 8 i 9 do Formularza oferty.
B)
Ponadto, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:
• min.1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, uprawniające do kontroli stanu technicznego o której mowa w art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy Prawo Budowlane, albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• min. 1 osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 w pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• min. 1 osobę posiadającą uprawnienia geologiczne kategorii VI. Wyżej wymieniona kategoria powinna być zgodna z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 10 do Formularza oferty.
Część nr 2-5:
A)
Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na opracowaniu oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wraz z protokołem z kontroli okresowej 5-letniej stanu technicznego z elementami ekspertyzy budowli hydrotechnicznych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie:
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 8 i 9 do Formularza oferty.
B)
Ponadto, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:
• min.1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, uprawniające do kontroli stanu technicznego o której mowa w art.62 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy Prawo Budowlane, albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• min. 1 osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 w pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• min. 1 osobę posiadającą uprawnienia geologiczne kategorii VI. Wyżej wymieniona kategoria powinna być zgodna z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 10 do Formularza oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy  - Załącznik nr 3 do SWZ

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry