Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont budowli hydrotechnicznych oraz umocnień betonowych skarp na terenie ZZ Koło

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.50.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.07.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  26.07.2022 11:15
 • Termin otwarcia ofert
  26.07.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont budowli hydrotechnicznych, betonowych skarp  umocnień oraz likwidacja jazu na terenie Zarządu Zlewni w Kole

Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

Część 1 

Zadanie to obejmuje:

I. Remont przepustu z piętrzeniem w km 0+570 Strugi Olszówka w celu zwiększenia  zdolności retencyjnej cieku

            Element 1 – Remont Przepustu z piętrzeniem w km 0+570 Strugi Olszówka:

 1. Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powyżej 600 bar, wraz z ręcznym czyszczeniem umocnień dna i skarp budowli
 2. Usunięcie pozostałości po karczowaniu krzaków/młodych drzew kolidujących z umocnieniem skarp wraz z zabudową
 3. Naprawa uszkodzonych powierzchni konstrukcji betonowych i umocnień dna i skarp betonem cementowo -polimerowym
 4. Roboty remontowe /naprawy/. Zabezpieczenie styków rurociągu
 5. Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową (hydrofobową) wielkość ubytków 5-40 mm. Wypełnienie ubytków na powierzchniach: konstrukcji betonowych oraz umocnień betonowych skarp
 6. Wykonanie palisady drewnianej zabezpieczającej umocnienia skarp i dna budowli
 7. Oczyszczenie i zabezpieczenie powłoką antykorozyjną prowadnic zamknięć szandorowych C 80
 8. Wykonanie i montaż barierek ochronnych
 9. Wykonanie oraz montaż szandorów wraz z wykonaniem zabezpieczenia przed kradzieżą
 10. wykonanie grodzy z worków wypełnionych piaskiem z uszczelnieniem, odpompowywaniem napływającej wody wraz z rozebraniem po wykonaniu robót
 11. Zagospodarowanie terenu zajętego w związku z wykonaniem robót wraz z obsianiem w ziemi urodzajnej

II. Remont umocnień betonowych skarp i dna budowli piętrzących Strugi Olszówka

            Element 1 – Naprawa umocnień betonowych przepustu z piętrzeniem w km 0+120 Strugi Olszówka:

 1. Rozbiórka elementów żelbetowych
 2. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi z wbudowaniem ziemi w nasyp
 3. Zakup żwiru do wykonania podsypki wraz z transportem
 4. Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi
 5. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi
 6. Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny
 7. Wykonanie umocnień dna budowli z płyt drogowych żelbetowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą
 8. Wykonanie umocnień skarp budowli z płyt drogowych typu YOMB o grubości 12,5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą.
 9. Wykonanie palisady drewnianej zabezpieczającej umocnienia skarp i dna budowli
 10. Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym.
 11. Humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 3 cm
 12. Wykonanie grodzy z worków wypełnionych piaskiem z uszczelnieniem, odpompowywaniem napływającej wody wraz z rozebraniem po wykonaniu robót

 

Element 2 – Naprawa umocnień betonowych przepustu z piętrzeniem w km 0+880 Strugi Olszówka:

 1. Rozbiórka elementów żelbetowych
 2. Karczowanie wraz z usunięciem pozostałości po karczowaniu krzaków/młodych drzew kolidujących z umocnieniem skarp wraz z zabudową
 3. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi z wbudowaniem ziemi w nasyp
 4. Zakup żwiru do wykonania podsypki wraz z transportem
 5. Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi
 6. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi
 7. Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny
 8. Wykonanie umocnień dna budowli z płyt drogowych żelbetowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą
 9. Wykonanie umocnień skarp budowli z płyt drogowych typu YOMB o grubości 12,5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą.
 10. Wykonanie palisady drewnianej zabezpieczającej umocnienia skarp i dna budowli
 11. Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym
 12. Wykonanie z brzegu podwójnych opasek z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm
 13. Darniowanie skarp na wysokość 1,0 m
 14. Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 3 cm
 15. wykonanie grodzy z worków wypełnionych piaskiem z uszczelnieniem, odpompowywaniem napływającej wody wraz z rozebraniem po wykonaniu robót

 

Element 3 – Naprawa umocnień betonowych przepustu z piętrzeniem w km 1+550 Strugi Olszówka:

 1. Czyszczenie powierzchni betonowych skarp strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powyżej 600 bar, wraz z ręcznym czyszczeniem umocnień dna budowli
 2. Naprawa uszkodzonych powierzchni konstrukcji betonowych i umocnień dna i skarp betonem cementowo -polimerowym
 3. Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową (hydrofobową) wielkość ubytków 5-40 mm. Wypełnienie ubytków na powierzchniach: umocnień betonowych skarp
 4. Wykonanie palisady drewnianej zabezpieczającej umocnienia skarp i dna budowli
 5. Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 3 cm

 

Element 4 – Naprawa umocnień betonowych przepustu z piętrzeniem w km 2+140 Strugi Olszówka:

 1. Rozbiórka elementów żelbetowych
 2. Karczowanie wraz z usunięciem pozostałości po karczowaniu krzaków/młodych drzew kolidujących z umocnieniem skarp wraz z zabudową
 3. Czyszczenie powierzchni betonowych skarp strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powyżej 600 bar, wraz z ręcznym czyszczeniem umocnień dna budowli
 4. Naprawa uszkodzonych powierzchni konstrukcji betonowych skarp siatką zbrojeniową
 5. Naprawa uszkodzonych powierzchni konstrukcji betonowych skarp betonem cementowo -polimerowym
 6. Wykonanie palisady drewnianej zabezpieczającej umocnienia skarp i dna budowli
 7. Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym
 8. Wykonanie z brzegu podwójnych opasek z kiszek faszynowych o śr. 20+20 cm
 9. Darniowanie skarp na wysokość 1,0 m
 10. Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 3 cm

Część 2.

Zadanie obejmuje:

I Remont jazu w km 20+940 na rz. Moskawa

 

 1. Wykucie z muru elementów stalowych – prowadnic.
 2. Osadzenie nowych elementów stalowych – prowadnic.
 3. Uzupełnienie ubytków betonowych na powierzchni poziomych.
 4. Przecieranie cementowego tynku kat. III na ścianach
 5. Instalacja pompy przeponowej.
 6. Pompowanie wody z wykopu.
 7. Demontaż i montaż poręczy ochronnych
 8. Demontaż oczyszczanie i malowanie klap szt. 2
 9. Demontaż i konserwacja mechanizmu ślimakowego jazu.

 

Część 3.

Zadanie obejmuje:

I. Remont 2 jazów km 07+828 i 11+140 rz. Teleszyny

W ramach remontu budowli  przewiduje się wykonanie następujących robót :

 1. Czyszczenie, malowanie zasuw praz prowadnic odnowienie oznakowania.
 2. Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powyżej   600 bar, wraz z czyszczeniem umocnień skarp.
 3. Naprawa uszkodzonych powierzchni betonowych betonem cementowo-polimerowym.
 4. Ręczna reprofilacja powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą  cementowo-polimerową wielkość ubytków 5-40 mm. Wypełnienie ubytków wielkości 5 mm na powierzchniach konstrukcji betonowych pionowych.
 5. Zamknięcie zasuwowe JZD z mechanizmem wyciągowym typu 3.5 MP RZD                                   z zabezpieczeniem oraz montażem ( wykonanie elementów do zabetonowania, wykonanie zasuw, wykonanie mechanizmów wyciągowych, dostarczenie elementów na budowę, montaż mechanizmów, uruchomienie zamknięć)
 6. Wykonanie palisady drewnianej zabezpieczającej umocnienie skarp i dna budowli.
 7. Wymiana kładki drewnianej.
 8. Wykonanie grodzy z worków wypełnionych piaskiem wraz z rozebraniem oraz przepompowaniem napływającej wody.

Część 4.

Zadanie obejmuje:

 1. Likwidacja jazu Nr 11 na Czarnej Strudze Defet w km  25+100 gm. Grodziec.

 

Przedmiot i zakres robót utrzymaniowo-rozbiórkowych

 

 1. Wykoszenie skarp  Czarnej Strugi Defet  z porostów gęstych twardych. Przyjęto  długość  odcinka  do wykoszenia   500 m  , szer. skarp po 4,5 m przy jazie 
 2. Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2,0 m;
 3. Mechaniczne  udrożnienie cieku o szer. dna do  2,0 m  na odcinku 250 mb poniżej  200 mb  powyżej likwidowanej budowli.
 4. Ręczna  rozbiórka konstrukcji żelbetowych o grub. do 20 cm     
 5. Wykonanie palisady przy śr. kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1,20 m  na dł. 5,0 m    
 6. Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o śr. 15+15 cm na dł. 20 m
 7. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego .

 

II. Remont 3 szt. zastawek na rzece Powa w m. Gadów, gmina Mycielin

 

zastawka nr 15 w km 27+580,

zastawka nr 16 w km 28+330,

zastawka nr 17 w km 28+840

 

Przedmiot i zakres robót remontowych 

1. Roboty przygotowawcze dla 3 szt. zastawek

-  wykonanie  i rozebranie  kanałów obiegowych o dł. ca 50  m o parametrach  szer. dna 1 m i nachylenie skarp 1:1,5 dla 3 szt. zastawek ;

-  wykonanie i rozbiórka dróg dojazdowych z płyt drogowych dla 3 szt. zastawek

- wykucie z muru prowadnic

- cięcie konstrukcji zamknięć i mechanizmów na złom i jego wywiezienie

- rozbiórka mechaniczna elementów betonowych z  załadunkiem i wywózką  na odl. 25 km

2. Roboty odwodnieniowe dla 3 szt. zastawek

-  montaż i demontaż tymczasowych  studzienek z kręgów betonowych o fi 1000 i głęb. 1 m  z zażwirowanym dnem grub. 50 cm

- pompowanie wody pompami szlamowymi.

3. Roboty konstrukcyjne

-  wykop przy odkrywaniu istniejących fundamentów zastawek o głęb.  do 1,5 m

- podbetony  płyt dennych z betonu C 16/20

- zbrojenie konstrukcji betonowych prętami żebrowymi o śred. 12 mm, 16 mm

-  wykonanie płyty dennej żelbet.  z betonu  C 30/37 XF 3

-  pokrycie powierzchni betonowych  odpowietrznych i odwodnych środkiem hydroizolacyjnym  na bazie dyspersji polimerowej - 2 warstwy;

- izolacja pionowa roztworem asfaltowym z zagruntowaniem 2 warstwy

- Zasypka  istniejących ścian zastawek gruntem z wykopów z zagęszczeniem.

4.  Roboty konstrukcyjne kładek dla 3 sz.t zastawek

-  zbrojenie konstrukcji betonowych kładek prętami żebrowymi o fi 12 mm

-  konstrukcje kładki z betonu C 30/37 XF3

- pokrycie powierzchni betonowych  odpowietrznych i odwodnych środkiem  hydroizolacyjnym  na bazie dyspersji polimerowej - 2 warstwy;

5. Prowadnice zamknięć dla 3 szt. zastawek

Zakup materiałów :  kątowników  równoramiennych 80x80x8 mm, ceowników „200”, 

    piaskowników 50x8 mm L=33 cm szt. 24, prętów zbrojeniowych żebrowanych 18G2-b o fi  

   14mm;

- zespawanie prowadnic zamknięć kątowników 80x80x8 mm z ceownikami oraz kotwy, spawanie łukowe, spoiną pachwinową ciągłą

- montaż prowadnic zamknięć szandorpowych;

-  montaż ław zamknięć;

- dwukrotne malowanie  elementów zamknięć – kształtowników stalowych farbą antykorozyjną – gruntującą, nawierzchniową – kolor niebieski;

- wykonanie i założenie szandorów z drewna grub. 146 mm

- montaż okuć szandorowych .

6. Umocnienia ponuru i poszuru zastawek

nasypy pod materace  gabionowe na skarpach i dnie rzeki w obrębie każdej z 3 szt. zastawek;

- zagęszczenie  nasypów zagęszczarkami;

- zakup pospółki;

- podkład z geowłókniny o gramaturze 325 g/ m2 pod materace gabionowe;

-  zakup i ułożenie materacy gabionowych  o wymiarach   2,0x1,0x0,23 m

- wypełnienie materacy kamieniem łamanym;

- ręczne ścinanie krzaków gęstych przy budowlach

- rozdrobnienie  wyciętych krzaków za pomocy rębaka do gałęzi

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części określają:

  • Opis przedmiotu zamówienia
  • Przedmiary robót
  • STWiOR

Szczegóły w treści SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

      Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę polegającą na  budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji lub naprawie budowli hydrotechnicznej, o wartości :

 • dla części 1 nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto,
 • dla części 2 nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto,
 • dla części 3 nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto,
 • dla części 4 nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto,

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu lub modernizacji lub naprawy budowli hydrotechnicznej o wartości określonej dla tej części zamówienia, dla której wskazano większą wartość. Przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 4 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu lub modernizacji lub naprawy budowli hydrotechnicznej o wartości min. 100000 zł brutto.

Szczegóły w treści SWZ.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 stawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 3. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 4. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.
 5. Szczegóły w treści SWZ

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej. W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią SWZ:

Termin wykonania zamówienia (termin ten może ulec skróceniu - zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie przetargowej Wykonawcy):

Część 1 - 30 dni od dnia podpisania umowy

Część 2 – 30 dni od dnia podpisania umowy

Część 3 – 90 dni od podpisania umowy

       Część 4 – 65 dni od dnia podpisania umowy

Zasady oceny kryterium „Skrócenie okresu realizacji zamówienia” ( S)

W przypadku kryterium „Skrócenie okresu realizacji zamówienia”, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów, na podstawie zadeklarowanego okresu skrócenia realizacji zamówienia, od dnia podpisania umowy - wpisanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Skrócenie okresu realizacji zamówienia będzie przeliczane według następujących zasad:

0 dni - 0 punktów,

o 3 dni – 20 punktów,

o 6 dni – 30 punktów,

o 9 dni – 40 punktów.

W przedmiotowym postępowaniu brak wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Szczegóły w treści SWZ.

Branże CPV

 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
 • 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry