Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13410,Rozbudowa-walu-przeciwpowodziowego-rzeki-Wisly-w-km-0000-4300-i-walu-wstecznego-.html
2024-02-23, 08:41

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 0+000 - 4+300 i wału wstecznego rzeki Wyżnicy w km 0+000 - 2+370 w dolinie Józefowskiej gm. Józefów, pow. Opole Lubelskie”. – Opracowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Radomiu

Zarząd Zlewni w Radomiu

Parkowa 2A
26-600 Radom
tel.48 36 261 38 w. 141, 142
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ 2811.267.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.07.2022 15:00
 • Termin złożenia oferty
  26.07.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z załaczonym zapytaniem.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zarejestrowana działąlność gospodacza.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania jaki powinien spełniać autor opracowania określa art. 74 a ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zmianami). Na potwierdzenie spełnienia tych wymagań Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz art. 66 ust. 1 pkt 19 a.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załaczonym projektem umowy.

 

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.