Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 7

Tryb podstawowy
„Zabezpieczenie skarp potoku Drożdzalowskiego na odcinku 250 m w m. Blizne gm. Jasienica Rosielna”.

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.69.2022
 • Numer części
  7
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.07.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  02.08.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.08.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

"Roboty budowlane związane z utrzymaniem cieków na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 7” w podziale na 7 części:

Część 1: „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Lubenia, dopływie "Dopływ z Podlasu" i "Horodne”;

Część 2: „Usuwanie szkód powodziowych na potoku  Gwoźnica”;  

Część 3: „Zabudowa wyrw na potoku Chmielnik”;

Część 4: „Utrzymanie potoku Hermanówka”;

Część 5: „Naprawa uszkodzonego umocnienia skarp potoku Tatyna km 7+530 - 7-610”;

Część 6: „Udrożnienie odcinka potoku bez nazwy - lewostronny dopływ potoku Gwoźnica w sąsiedztwie dz. 1113 w m Konieczkowa nr 212”;

Część 7: „Zabezpieczenie skarp potoku Drożdzalowskiego na odcinku 250 m w m. Blizne gm. Jasienica Rosielna”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej: wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie - kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców warunki określone w pkt 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniuw stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorami umów  - Załącznik nr 3 do SWZ

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry