Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawowanie nadzoru archeologicznego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2811.417.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.07.2022 11:00
 • Termin złożenia oferty
  02.08.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica (lokalizacja osi zapory czołowej, początek inwestycji w odniesieniu do km potoku- 5+060, koniec inwestycji w odniesieniu do km potoku 6+040) w miejscowości Łysokanie, Dąbrowa, Brzezie, Szarów, gmina Kłaj, powiat wielicki, województwo małopolskie obejmuje następujący zakres robót budowlanych:

a.            Budowę zapory czołowej w km 5+168 potoku wraz z robotami i urządzeniami towarzyszącymi;

b.            Budowę zapory bocznej wraz z robotami towarzyszącymi;

c.            Przebudowę zabezpieczenia podstawy słupa wysokiego napięcia nr 70A 2-torowej  linii 110 kV relacji Niepołomice-Kurów wraz z robotami towarzyszącymi;

d.            Budowę rowu otwartego umocnionego narzutem kamiennym o całkowitej długości ok. 57 mb wraz z robotami towarzyszącymi;

e.            Przebudowę rowu melioracyjnego w km 5+373 wraz z robotami towarzyszącymi;

f.             Przebudowę sieci napowietrznej niskiego napięcia wraz z robotami towarzyszącymi;

g.            Przebudowę sieci napowietrznej średniego napięcia wraz z robotami towarzyszącymi;

Szczegółowy opis przedmiotu zawiera : przedmiar robót, Specyfikacja techniczna i dokumentacja projektowa, decyzje i uzgodnienia które są dostępne pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12992,Zabezpieczenie-przeciwpowodziowe-dla-potoku-Tusznica-gm-Klaj-pow-wielicki-Zadani.html

Obowiązki Wykonawcy dotyczącymi  prac ziemnych w ramach budowy, przewiduje się prace związane ze zdjęcie ziemi urodzajnej i zagęszczenie podłoża pod obiektami zapory czołowej i zapory bocznej na powierzchni 8607,30 m2

Nadzór polega na monitorowaniu przez archeologa wszystkich prac ziemnych związanych z inwestycją. Podczas jego trwania archeolog jest zobowiązany stwierdzić czy na nadzorowanym terenie występują zabytki archeologiczne. 

W przypadku wystąpienia zabytków zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego przygotować właściwy wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie zgodnie z Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

W przypadku braku stwierdzenia w trakcie nadzoru występowania zabytków Inspektor zobowiązany do pisemnego potwierdzenia tego faktu w postaci Karty Nadzoru.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:

 • co najmniej 1 osobą która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku archeologia oraz odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę w zakresie tych badań

Warunki realizacji umowy

zgodnie z załącznikiem nr 3 - wzorem umowy

Branże CPV

 • 71351914-3 - Usługi archeologiczne

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry