Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13530,Sprawowanie-nadzoru-geologicznego-na-zadaniu-pod-nazwa-Zabezpieczenie-przeciwpow.html
22.07.2024, 09:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawowanie nadzoru geologicznego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2811.419.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.07.2022 11:00
 • Termin złożenia oferty
  02.08.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica (lokalizacja osi zapory czołowej, początek inwestycji w odniesieniu do km potoku- 5+060, koniec inwestycji w odniesieniu do km potoku 6+040) w miejscowości Łysokanie, Dąbrowa, Brzezie, Szarów, gmina Kłaj, powiat wielicki, województwo małopolskie obejmuje następujący zakres robót budowlanych:

a.            Budowę zapory czołowej w km 5+168 potoku wraz z robotami i urządzeniami towarzyszącymi;

b.            Budowę zapory bocznej wraz z robotami towarzyszącymi;

c.            Przebudowę zabezpieczenia podstawy słupa wysokiego napięcia nr 70A 2-torowej  linii 110 kV relacji Niepołomice-Kurów wraz z robotami towarzyszącymi;

d.            Budowę rowu otwartego umocnionego narzutem kamiennym o całkowitej długości ok. 57 mb wraz z robotami towarzyszącymi;

e.            Przebudowę rowu melioracyjnego w km 5+373 wraz z robotami towarzyszącymi;

f.             Przebudowę sieci napowietrznej niskiego napięcia wraz z robotami towarzyszącymi;

g.            Przebudowę sieci napowietrznej średniego napięcia wraz z robotami towarzyszącymi;

Szczegółowy opis przedmiotu zawiera : przedmiar robót, Specyfikacja techniczna i dokumentacja projektowa, decyzje i uzgodnienia które są dostępne pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12992,Zabezpieczenie-przeciwpowodziowe-dla-potoku-Tusznica-gm-Klaj-pow-wielicki-Zadani.html

 

 

 

Obowiązki Wykonawcy w  zakresie nadzoru nad pracami geologicznymi w ramach prowadzonych prac budowlanych:

1) Odbiór podłoża pod obiekty budowlane w szczególności zapory czołowej i zapory bocznej.

2) Systematyczna kontrola wbudowywanych warstw materiału w nasyp wału wraz z przejazdami i zjazdami wałowymi wraz z wykonywaniem wszystkich niezbędnych dla określenia wskaźnika zagęszczenia i współczynnika filtracji czynności określonych obowiązującymi normami i przepisami.

3) Badanie przydatności materiału zastosowanego przez Wykonawcę robót do rozbudowy obwałowania,

4) Kontrola zgodności rodzaju materiału jego cech oraz właściwości z projektem. Kontrolę zgodności materiału należy dokonać zgodnie z parametrami projektowymi z dokumentacji.

5) Nadzór i weryfikacja przyjętych przez Wykonawcę technologii dot. prowadzenia robót ziemnych związanych z formowaniem korpusu obwałowania,

6) Udział w naradach technicznych,

7) Opiniowanie wyników badań przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

8) Prowadzący nadzór zobowiązany jest do pobytu na terenie budowy w zależności od potrzeb.

9) Wykonywanie w miarę potrzeb niezależnych badań kontrolnych weryfikujących wyniki badań przedstawione przez Wykonawcę.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:

 • co najmniej 1 osobą posiadająca uprawnienia geologiczne kategorii VI

    Wyżej wymieniona kategoria powinny być zgodna z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo   geologiczne i górnicze  lub równoważne   uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Branże CPV

 • 71351910-5 - Usługi geologiczne

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.