Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla inwestycji na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.59.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  09.08.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  12.09.2022 11:15
 • Termin otwarcia ofert
  12.09.2022 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.

Zamówienie zostało podzielone na 8 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Część 1: Odbudowa jazu piętrzącego na Kanale Kamienieckim w km 3+070,

Część 2: Budowa jazu na kanale Racza Struga,

Część 3: Budowa zastawki na Strumieniu Kościółek w km 5+060,

Część 4: Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Szarki poprzez rozbiórkę i budowę nowych jazów,

Część 5: Poprawa zdolności retencyjnej rzeki Czarna Woda poprzez odbudowę urządzeń wodnych korekcji progowej

Część 6: Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Kanału Krępińskiego poprzez odbudowę budowli piętrzących ,

Część 7: Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego jazu na rzece Męcinka (Struga Lubikowska)
w km 12+525,

Część 8: Odbudowa jazu piętrzącego na rzece Osiecznica (Oszczynica) w km 18+740.

- Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają opisy przedmiotu zamówienia (dla danej części zamówienia) - zgodnie z załącznikiem do SWZ - szczegóły w SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem zdolności technicznej umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej - prace zakończone i odebrane, których przedmiotem było opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganego prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę lub pozwolenia na realizacje inwestycji w zakresie budowli hydrotechnicznej (w trybie tzn. specustawy), o wartości:

- część 1 -  o wartości każdej z dwóch dokumentacji  nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto,

- część 2 -  o wartości każdej z dwóch dokumentacji  nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto,

- część 3 -  o wartości każdej z dwóch dokumentacji  nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto,

- część 4 -  o wartości każdej z dwóch dokumentacji  nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto,

- część 5 -  o wartości każdej z dwóch dokumentacji  nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto,

- część 6 -  o wartości każdej z dwóch dokumentacji  nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto,

- część 7 -  o wartości każdej z dwóch dokumentacji  nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto,

- część 8 -  o wartości każdej z dwóch dokumentacji  nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

Uwaga: Budowla hydrotechniczna w rozumieniu par. 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra   Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579).

b) Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę wykazał, iż dysponuje co najmniej:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej – hydrotechnicznej nadane z mocy art.13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt.3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 tj. z dnia 20.12.2021 r. ze zm.) lub nadane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień, posiadającą minimum 5 letni staż zawodowy, która opracowała co najmniej dwie dokumentacje projektowe w zakresie budowli  hydrotechnicznych wraz z uzyskaniem wymaganego prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę lub pozwolenia na realizacje inwestycji w zakresie budowli hydrotechnicznej.

Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2021 poz. 2351 tj. z dnia 20.12.2021 r. ze zm.) oraz ustawy z dnia  22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

(W pełni dopuszcza się, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedstawił tą samą osobę z uprawnieniami).

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.
 4. Warunki realizacji umowy - szczegóły w treści SWZ.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Termin realizacji zamówienia zgodnie z treścią SWZ.

Szczególy w SWZ.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 09.09.2022 09:49:20
 • Krzysztof Olbinski

 • Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytanie.
 • 12.09.2022 14:13:07
 • Krzysztof Olbinski

 • Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry