Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2022 r.II – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567706
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.64.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.08.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  09.09.2022 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  09.09.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji (utrzymaniu) cieków naturalnych i urządzeń wodnych w celu utrzymania i zachowania ich sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

  1. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

  2. Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 – NW Szamotuły II:

Zadanie 1 – Kanał Przybrodzki

Zadanie 2 – Kanał Swadzimski

Zadanie 3 – Kanał Otorowski

Część 2 – NW Poznań I:

Zadanie 1 – Rzeka Cybina

Zadanie 2 – Cybiński Kanał Ulgi

Zadanie 3 – Zbiornik Kowalskie

Zadanie 4 – Wirynka

Część 3 – NW Wągrowiec:

Zadanie 1 – Kanał Łekiński

Zadanie 2 – Struga Gołaniecka

Zadanie 3 – Kanał Wapno-Laskownica

Zadanie 4 – Rzeka Nielba

Część 4 – NW Gniezno II:

Zadanie 1 – Struga Ryszewska I

Zadanie 2 – Struga Ryszewska II

Zadanie 3 – Kanał Kołdrąb

Zadanie 4 – Struga Gnieźnieńska

Część 5 – NW Śrem I:

Zadanie 1 – Kanał Radzewicki

Zadanie 2 – Kanał Roguski

Zadanie 3 – Kanał Książ

Zadanie 4 – Kanał Hermaniec

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych dla:

części nr 1 – o łącznej długości min. 11,0 km w jednym roku,

części nr 2 – o łącznej długości min. 5,0 km w jednym roku,

części nr 3 – o łącznej długości min. 23,0 km w jednym roku,

części nr 4 –o łącznej długości min. 13,0 km w jednym roku,

części nr 5 – o łącznej długości min. 27,0 km w jednym roku.

 W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 4 i części 5 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych o długości min. 27,0 km.

 

2. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej. W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do kwot:

 • Część 1 – NW Szamotuły II – 218 729,21 zł
 • Część 2 – NW Poznań I – 138 275,08 zł
 • Część 3 – NW Wągrowiec – 399 572,19 zł
 • Część 4 – NW Gniezno II – 306 150,00 zł
 • Część 5 – NW Śrem I – 220 449,47 zł

zakres tych usług/robót budowlanych oraz warunki na jakich zostaną udzielone:

• Część 1 – NW Szamotuły II:

• wykoszenie porostów ze skarp,

• hakowanie dna cieku.

 

• Część 2 – NW Poznań I:

• wykoszenie porostów ze skarp,

• hakowanie dna cieku,

• wywóz karpiny i gałęzi,

• ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych,

• roboty naprawcze na zaporze czołowej,

• usunięcie wyciętych krzaków, gałęzi i drągowiny,

• usuwanie powstałych zatorów.

 

• Część 3 – NW Wągrowiec:

• wykoszenie porostów ze skarp cieku,

• wykoszenie porostów z dna cieku,

• wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku,

• hakowanie dna cieku,

• wycięcie krzaków ze skarp cieku,

• usunięcie wyciętych krzaków, gałęzi i drągowiny,

• usuwanie zatorów z gałęzi ze skarp i dna cieku,

• rozbiórka przetamowań poprzecznych w dnie cieku.

 

• Część 4 – NW Gniezno II:

• wykoszenie porostów,

• wygrabienie wykoszonych porostów,

• hakowanie roślin korzeniących się w dnie,

• ręczne ścinanie i karczowanie krzaków,

• usunięcie przetamowań.

 

• Część 5 – NW Śrem I:

• wykoszenie porostów ręcznie ze skarp (obustronnie),

• wygrabienie wykoszonego porostu,

• rozbiórka przetamowań poprzecznych w dnie,

• hakowanie dna,

• ręczne wycinanie krzaków i drzewek oraz obcinanie gałęzi,

• ścinanie piłą mechaniczną drzew,

• wywożenie dłużnic na odległość do dwóch kilometrów.

Zamawiający przewiduje konieczność skorzystania z w/w artykułu ponieważ do realizacji poszczególnych części zadania przyjęto niepełne odcinki cieków. Długości odcinków cieków i zakresy działań przyjętych do realizacji dopasowano do aktualnych możliwości finansowych Zamawiającego. W przypadku oszczędności, które powstaną lub mogą powstać po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, lub w przypadku uzyskania środków finansowych z innych źródeł, i stwierdzeniu konieczności wykonania pilnych dodatkowych prac na cieku Zamawiający rozpatrzy możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki wykonawcy realizującemu daną część zadania.

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 283 175,95 zł brutto, w tym:

•          Część 1 – NW Szamotuły II – 218 729,21 zł

•          Część 2 – NW Poznań I – 138 275,08 zł

•          Część 3 – NW Wągrowiec – 399 572,19 zł

•          Część 4 – NW Gniezno II – 306 150,00 zł

•          Część 5 – NW Śrem I – 220 449,47 zł

nformacje dotyczące wymogów zatrudnienia pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności:

 

Część 1 – NW Szamotuły II:

•          wykoszenie porostów ze skarp,

•          hakowanie dna cieku.

 

Część 2 – NW Poznań I:

•          wykoszenie porostów ze skarp,

•          hakowanie dna cieku,

•          wywóz karpiny i gałęzi,

•          ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych,

•          roboty naprawcze na zaporze czołowej,

•          usunięcie wyciętych krzaków, gałęzi i drągowiny,

•          usuwanie powstałych zatorów.

 

Część 3 – NW Wągrowiec:

•          wykoszenie porostów ze skarp cieku,

•          wykoszenie porostów z dna cieku,

•          wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku,

•          hakowanie dna cieku,

•          wycięcie krzaków ze skarp cieku,

•          usunięcie wyciętych krzaków, gałęzi i drągowiny,

•          usuwanie zatorów z gałęzi ze skarp i dna cieku,

•          rozbiórka przetamowań poprzecznych w dnie cieku.

 

Część 4 – NW Gniezno II:

•          wykoszenie porostów,

•          wygrabienie wykoszonych porostów,

•          hakowanie roślin korzeniących się w dnie,

•          ręczne ścinanie i karczowanie krzaków,

•          usunięcie przetamowań.

 

Część 5 – NW Śrem I:

•          wykoszenie porostów ręcznie ze skarp (obustronnie),

•          wygrabienie wykoszonego porostu,

•          rozbiórka przetamowań poprzecznych w dnie,

•          hakowanie dna,

•          ręczne wycinanie krzaków i drzewek oraz obcinanie gałęzi,

•          ścinanie piłą mechaniczną drzew,

•          wywożenie dłużnic na odległość do dwóch kilometrów.

Liczba pracowników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z którymś pracownikiem przed upływem terminu realizacji zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w to miejsce innej osoby, w taki sposób, aby wymóg opisany w punkcie 1 był spełniony.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca wykaże osoby spełniające wymóg opisany w punkcie 1. w Wykazie osób, którego wzór stanowi Załącznik do SWZ. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Wykaz osób dotyczący pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Szczegółowe warunki jakie Wykonawca ma obowiązek spełnić w zakresie zatrudniania pracowników na umowę o pracę zostały określone w § 7 Wzoru umowy, który stanowi Załącznik do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie dla:

 • Część 1 – NW Szamotuły II                 – 6 000,00 zł
 • Część 2 – NW Poznań I                        – 3 000,00 zł
 • Część 3 – NW Wągrowiec                   – 11 000,00 zł
 • Część 4 – NW Gniezno II                     – 8 000,00 zł
 • Część 5 – NW Śrem I                            – 6 000,00 zł

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry