Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2022 r.II – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567706
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.64.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.08.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  09.09.2022 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  09.09.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji (utrzymaniu) cieków naturalnych i urządzeń wodnych w celu utrzymania i zachowania ich sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

  1. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

  2. Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 – NW Szamotuły II:

Zadanie 1 – Kanał Przybrodzki

Zadanie 2 – Kanał Swadzimski

Zadanie 3 – Kanał Otorowski

Część 2 – NW Poznań I:

Zadanie 1 – Rzeka Cybina

Zadanie 2 – Cybiński Kanał Ulgi

Zadanie 3 – Zbiornik Kowalskie

Zadanie 4 – Wirynka

Część 3 – NW Wągrowiec:

Zadanie 1 – Kanał Łekiński

Zadanie 2 – Struga Gołaniecka

Zadanie 3 – Kanał Wapno-Laskownica

Zadanie 4 – Rzeka Nielba

Część 4 – NW Gniezno II:

Zadanie 1 – Struga Ryszewska I

Zadanie 2 – Struga Ryszewska II

Zadanie 3 – Kanał Kołdrąb

Zadanie 4 – Struga Gnieźnieńska

Część 5 – NW Śrem I:

Zadanie 1 – Kanał Radzewicki

Zadanie 2 – Kanał Roguski

Zadanie 3 – Kanał Książ

Zadanie 4 – Kanał Hermaniec

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych dla:

części nr 1 – o łącznej długości min. 11,0 km w jednym roku,

części nr 2 – o łącznej długości min. 5,0 km w jednym roku,

części nr 3 – o łącznej długości min. 23,0 km w jednym roku,

części nr 4 –o łącznej długości min. 13,0 km w jednym roku,

części nr 5 – o łącznej długości min. 27,0 km w jednym roku.

 W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 4 i części 5 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych o długości min. 27,0 km.

 

2. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej. W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do kwot:

 • Część 1 – NW Szamotuły II – 218 729,21 zł
 • Część 2 – NW Poznań I – 138 275,08 zł
 • Część 3 – NW Wągrowiec – 399 572,19 zł
 • Część 4 – NW Gniezno II – 306 150,00 zł
 • Część 5 – NW Śrem I – 220 449,47 zł

zakres tych usług/robót budowlanych oraz warunki na jakich zostaną udzielone:

• Część 1 – NW Szamotuły II:

• wykoszenie porostów ze skarp,

• hakowanie dna cieku.

 

• Część 2 – NW Poznań I:

• wykoszenie porostów ze skarp,

• hakowanie dna cieku,

• wywóz karpiny i gałęzi,

• ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych,

• roboty naprawcze na zaporze czołowej,

• usunięcie wyciętych krzaków, gałęzi i drągowiny,

• usuwanie powstałych zatorów.

 

• Część 3 – NW Wągrowiec:

• wykoszenie porostów ze skarp cieku,

• wykoszenie porostów z dna cieku,

• wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku,

• hakowanie dna cieku,

• wycięcie krzaków ze skarp cieku,

• usunięcie wyciętych krzaków, gałęzi i drągowiny,

• usuwanie zatorów z gałęzi ze skarp i dna cieku,

• rozbiórka przetamowań poprzecznych w dnie cieku.

 

• Część 4 – NW Gniezno II:

• wykoszenie porostów,

• wygrabienie wykoszonych porostów,

• hakowanie roślin korzeniących się w dnie,

• ręczne ścinanie i karczowanie krzaków,

• usunięcie przetamowań.

 

• Część 5 – NW Śrem I:

• wykoszenie porostów ręcznie ze skarp (obustronnie),

• wygrabienie wykoszonego porostu,

• rozbiórka przetamowań poprzecznych w dnie,

• hakowanie dna,

• ręczne wycinanie krzaków i drzewek oraz obcinanie gałęzi,

• ścinanie piłą mechaniczną drzew,

• wywożenie dłużnic na odległość do dwóch kilometrów.

Zamawiający przewiduje konieczność skorzystania z w/w artykułu ponieważ do realizacji poszczególnych części zadania przyjęto niepełne odcinki cieków. Długości odcinków cieków i zakresy działań przyjętych do realizacji dopasowano do aktualnych możliwości finansowych Zamawiającego. W przypadku oszczędności, które powstaną lub mogą powstać po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, lub w przypadku uzyskania środków finansowych z innych źródeł, i stwierdzeniu konieczności wykonania pilnych dodatkowych prac na cieku Zamawiający rozpatrzy możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki wykonawcy realizującemu daną część zadania.

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 283 175,95 zł brutto, w tym:

•          Część 1 – NW Szamotuły II – 218 729,21 zł

•          Część 2 – NW Poznań I – 138 275,08 zł

•          Część 3 – NW Wągrowiec – 399 572,19 zł

•          Część 4 – NW Gniezno II – 306 150,00 zł

•          Część 5 – NW Śrem I – 220 449,47 zł

nformacje dotyczące wymogów zatrudnienia pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności:

 

Część 1 – NW Szamotuły II:

•          wykoszenie porostów ze skarp,

•          hakowanie dna cieku.

 

Część 2 – NW Poznań I:

•          wykoszenie porostów ze skarp,

•          hakowanie dna cieku,

•          wywóz karpiny i gałęzi,

•          ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych,

•          roboty naprawcze na zaporze czołowej,

•          usunięcie wyciętych krzaków, gałęzi i drągowiny,

•          usuwanie powstałych zatorów.

 

Część 3 – NW Wągrowiec:

•          wykoszenie porostów ze skarp cieku,

•          wykoszenie porostów z dna cieku,

•          wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku,

•          hakowanie dna cieku,

•          wycięcie krzaków ze skarp cieku,

•          usunięcie wyciętych krzaków, gałęzi i drągowiny,

•          usuwanie zatorów z gałęzi ze skarp i dna cieku,

•          rozbiórka przetamowań poprzecznych w dnie cieku.

 

Część 4 – NW Gniezno II:

•          wykoszenie porostów,

•          wygrabienie wykoszonych porostów,

•          hakowanie roślin korzeniących się w dnie,

•          ręczne ścinanie i karczowanie krzaków,

•          usunięcie przetamowań.

 

Część 5 – NW Śrem I:

•          wykoszenie porostów ręcznie ze skarp (obustronnie),

•          wygrabienie wykoszonego porostu,

•          rozbiórka przetamowań poprzecznych w dnie,

•          hakowanie dna,

•          ręczne wycinanie krzaków i drzewek oraz obcinanie gałęzi,

•          ścinanie piłą mechaniczną drzew,

•          wywożenie dłużnic na odległość do dwóch kilometrów.

Liczba pracowników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z którymś pracownikiem przed upływem terminu realizacji zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w to miejsce innej osoby, w taki sposób, aby wymóg opisany w punkcie 1 był spełniony.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca wykaże osoby spełniające wymóg opisany w punkcie 1. w Wykazie osób, którego wzór stanowi Załącznik do SWZ. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Wykaz osób dotyczący pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Szczegółowe warunki jakie Wykonawca ma obowiązek spełnić w zakresie zatrudniania pracowników na umowę o pracę zostały określone w § 7 Wzoru umowy, który stanowi Załącznik do SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie dla:

 • Część 1 – NW Szamotuły II                 – 6 000,00 zł
 • Część 2 – NW Poznań I                        – 3 000,00 zł
 • Część 3 – NW Wągrowiec                   – 11 000,00 zł
 • Część 4 – NW Gniezno II                     – 8 000,00 zł
 • Część 5 – NW Śrem I                            – 6 000,00 zł

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry