Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Konserwacja rz. Troja w km 0+000 - 37+500, w m. Kietrz, Kozłówki, Nowa Cerekwia, Wojnowice, Włodzienin, Zubrzyce, Zopowy, gmina Pietrowice Wielkie, Kietrz, Branice, Głubczyce”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Zarząd Zlewni w Gliwicach

Robotnicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48 32 231 64 31
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2811.269.2022.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.08.2022 16:00
 • Termin złożenia oferty
  23.08.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Prace będą polegały na:

 • Ręcznym wykoszeniu porostów gęstych miękkich ze skarp – 154700 m2;
 • Ręcznym wykoszeniu porostów gęstych, twardych z dna – 7000 m2;
 • Wygrabieniu wykoszonych porostów z dna rzeki – 7000 m2;
 • Odcinkowym hakowaniu dna – 10000 m2;
 • Wycince gęstych krzaków i podszycia – 1,2 ha;
 • Załadunku i wywozie trawy z pokosu, gałęzi i innych przedmiotów z koryta w km 28+900 - 30+200 w m. Zubrzyce – 1300 m;
 • Usuwaniu zatorów, gałęzi i innych nieczystości z koryta – 11050 m.

 

Zakres prac należy wykonać z należytą starannością zgodnie z przedmiarem robót, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać stosowne zezwolenia na transport po przyległych drogach, komunikacji między brzegami po istniejących mostach, przejazdach w bród, rampach, przepustach na czas realizacji robót. Transport należy dostosować do nośności i klasy dróg. Wszelkie koszty związane z transportem materiałów i sprzętu na teren budowy ponosi Wykonawca. Obowiązkiem wykonawcy jest usuwanie na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń oraz uszkodzeń spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego, Wykonawca uzyska zezwolenie właściciela drogi na zajęcia pasa drogowego i pokryje koszty z tym związane.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do należytego stanu i porządku teren prac, ww. infrastrukturę oraz sąsiednie nieruchomości, o ile korzystał z nich w trakcie realizacji robót. Prace te należy wykonać w zakresie umożliwiającym ich właścicielom oraz użytkownikom korzystanie z nich na dotychczasowych zasadach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac zawiera dokumentacja (przedmiar, mapa poglądowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, regulamin realizacji zadania utrzymaniowego).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą pracowniczą specjalizującą się w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 6.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do przedmiotowego zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Na kompletną ofertę składa się:

 1. Formularz oferty - załącznik nr 5;
 2. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 6;
 3. Kosztorys ofertowy (W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający akceptuje kosztorys w wersji szczegółowej).

Osoba wskazana do kontaktu:

 • Jarosław Bencal, tel. 697 102 261.

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej PGW WP pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/ w zakładce \"Postępowania przetargowe\", opcja \"Zapytania ofertowe i konkursy\", do dnia 23.08.2022 r. do godz. 09:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Branże CPV

 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

F.P.U.H KAROLEK Bożena Klimek

Bierawska 85
47-244 Lubieszów

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry