Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2811.472.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.08.2022 14:00
 • Termin złożenia oferty
  24.08.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności:

- sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i zasadami wiedzy technicznej;

- kontrolowanie zgodności realizacji budowy z projektem oraz uzgodnieniami w ramach wykonanych prac budowlanych;

- wnioskowanie o wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie a zgłoszonych przez kierownika budowy w ramach wartości umownych zadania pn. Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki, województwo małopolskie zadania z planem BIOZ oraz jego akceptacja;

- czuwanie i odpowiedzialność nad przestrzeganiem przepisów BHP przy realizacji prac budowlanych;

- udzielanie stosownych wyjaśnień Wykonawcy odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania;

- dokonywanie regularnych wpisów do Dziennika Budowy;

- sprawdzanie, kontrolowanie i egzekwowanie właściwej jakości robót i wyrobów budowlanych, w tym kontrola zgodności z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami, sprawdzanie posiadania przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów jakości (atestów, świadectw, jakości, wyników badań) dotyczących materiałów, wyrobów itp. oraz zapobieganie stosowania wyrobów budowlanych niezgodnych z dokumentacją projektową, wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji robót budowlanych, w tym monitorowanie Zamawiającemu ryzyka niewykonania prac w terminie;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek;

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiór techniczny prób, instalacji i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w próbach, pomiarach i odbiorach technicznych;

- dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu o gotowości do odbioru oraz udział w czynnościach odbiorowych i przekazywaniu ich do użytkowania;

- na żądanie Zamawiającego udział w Komisjach Technicznych na budowie lub u Zamawiającego;

- kompletowanie dokumentacji powykonawczej, w tym sprawdzanie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów powykonawczych oraz kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe;

- kontrolowanie i dokonywanie rozliczenia budowy, m.in. kosztorysów powykonawczych wraz z innymi dokumentami załączonymi do rozliczenia tych robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i w celu sprawdzenia pod względem ilościowym i jakościowym rzeczywiście wykonanych prac;

- stawianie się na terenie budowy na czas wykonywania robót wymagających nadzoru nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu;

- po zakończeniu robót budowlanych, w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie tych kwestii poprzez sporządzanie niezbędnych dokumentów a zwłaszcza m.in. opinii, weryfikacji dokumentacji z przeprowadzonej inwestycji itp., przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi w ramach uzgodnionej w niniejszej umowie cenie ryczałtowej;

- uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych i egzekwowanie usunięcia stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi dla robót objętych zamówieniem, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego objętego niniejszą umową;

- informowanie Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres poczty e-mail:  Jacek.Majcherek@wody.gov.pl o zagrożeniach w realizacji zadania, występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonania zadania;

- kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywania w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenia dla oceny właściwego wykonania robót zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną oraz przepisami prawa;

- rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku wykonywania prac budowlanych, a w razie potrzeby zasięgania opinii autora projektu lub rzeczoznawców, w tym występowanie o udzielenie informacji;

- egzekwowanie od Wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą robót, w tym usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie realizacji i na dzień odbioru;

- na wezwanie Zamawiającego, przekazane pocztą elektroniczną, stawianie się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu przez Zamawiającego;

- sprawdzenia faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót pod względem merytorycznym i formalnym;

- weryfikacja przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów niezbędnych do odbioru inwestycji pod względem merytorycznym i formalnym;

- organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań zwołanych przez Zamawiającego i ich protokołowania;

- opiniowanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej podwykonawców zgłaszanych przez Wykonawcę zadania robót budowlanych i kontrolowanie sposobu wykonania umowy przez Wykonawcę, pod kątem zabezpieczenia Zamawiającego przed ryzykiem solidarnej odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców;

- egzekwowanie od Wykonawcy zadania robót budowlanych kompletnej dokumentacji dotyczącej podwykonawców, w tym oświadczeń o niezaleganiu z płatnościami oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego zarządzania ryzykiem solidarnej odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców;

- sprawdzanie wszelkiej dokumentacji i korespondencji przekazywanej przez Wykonawcę robót budowlanych pod względem merytorycznym i formalnym;

- sprawdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego dla inwestycji przedłożonej przez Wykonawcę robót budowlanych oraz jego akceptacja i bieżące sprawdzanie przestrzegania harmonogramu.

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- czynne uczestnictwo w pozyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie zbiornika

Szczegółowy opis przedmiotu zawiera : przedmiar robót, Specyfikacja techniczna i dokumentacja projektowa, decyzje i uzgodnienia które są dostępne pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12992,Zabezpieczenie-przeciwpowodziowe-dla-potoku-Tusznica-gm-Klaj-pow-wielicki-Zadani.html

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a. co najmniej 1 osobą posiadająca uprawnienia w zakresie  inżynieryjnej hydrotechnicznej  lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, pełniącym funkcję  Inspektora i była inspektorem nadzoru lub kierownikiem budowy lub robót na zbiorniku wodnym lub suchym co najmniej III klasy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie)

b. co najmniej 1 osobą posiadająca uprawnienia w zakresie  instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Branże CPV

 • 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry