Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawowanie nadzoru geologicznego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2811.473.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.08.2022 14:00
 • Termin złożenia oferty
  24.08.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Obowiązki Wykonawcy w  zakresie nadzoru nad pracami geologicznymi w ramach prowadzonych prac budowlanych:

a) odbiór podłoża pod obiekty budowlane w szczególności zapory czołowej i zapory bocznej (powierzchnia około 10 arów).

b)  kontrola wbudowywanych warstw materiału w nasyp zapory wraz z przejazdami i zjazdami wałowymi wraz z wykonywaniem wszystkich niezbędnych dla określenia wskaźnika zagęszczenia i współczynnika filtracji czynności określonych obowiązującymi normami i przepisami. Zamawiający przewiduje 3 pomiary kontrolne (2 dla potrzeb zapory czołowej i 1 dla zapory bocznej).

c) kontrola zgodności rodzaju materiału jego cech oraz właściwości z projektem. Kontrolę zgodności materiału należy dokonać zgodnie z parametrami projektowymi z dokumentacji.

d) nadzór i weryfikacja przyjętych przez Wykonawcę technologii dot. prowadzenia robót ziemnych związanych z formowaniem korpusu obwałowania,

e) udział w naradach technicznych. Zmawiający przewiduje udział nadzoru geologicznego max. w 2 radach budowy,

f) opiniowanie wyników badań przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

g) prowadzący nadzór zobowiązany jest do pobytu na terenie budowy w szczególności w zakresie odbioru podłoża i 3 badań kontrolnych wbudowanego materiału w zaporę czołową i boczną.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 • co najmniej 1 osobą posiadająca uprawnienia geologiczne kategorii VI

    Wyżej wymieniona kategoria powinny być zgodna z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo   geologiczne i górnicze  lub równoważne   uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Branże CPV

 • 71351910-5 - Usługi geologiczne

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry