Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13873,Remont-budowli-na-ciekach-oraz-zbiornikach-wodnych-na-terenie-ZZ-Kalisz.html
04.03.2024, 09:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Remont budowli na ciekach oraz zbiornikach wodnych na terenie ZZ Kalisz”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567705
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.63.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.08.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  08.09.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.09.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów budowli hydrotechnicznych na ciekach oraz zbiornikach wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Kaliszu w celu utrzymania                             i zachowania ich sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

 

Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

 

 • Część 1 – NW JAROCIN - Remont jazu 15-4 na rzece Lutynia

 • Część 2 – NW KALISZ - Prace utrzymaniowe budowli piętrzących poprzez naprawę konstrukcji betonowych na rzece Struga Kraszewicka w km 4+180, 9+274, 9+654, 9+835

 

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części , z podaniem ich lokalizacji określają:

 

 • Dokumentacja wykonawcza i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

 • Przedmiary robót,

 • Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

amawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.  Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, remoncie, naprawie o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (naprawa/remont budowli hydrotechnicznych) o wartości brutto dla:

części nr 1 – nie mniejszej niż 60 000,00 zł,

części nr 2 – nie mniejszej niż 40 000,00 zł,

części nr 3 – nie mniejszej niż 20 000,00 zł,

części nr 4 – nie mniejszej niż 40 000,00 zł,

części nr 5 – nie mniejszej niż 35 000,00 zł,

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących remontu budowli hydrotechnicznych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem we wskazanym zakresie o wartości określonej dla tej z części, dla której wskazano największą wartość, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 2 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu remontów budowli hydrotechnicznych o wartości brutto nie mniejszej niż 60 000,00 zł.

(W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość usług podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy);Tylko dla części 1 – ZZ KALISZ:

1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie – do kierowania robotami budowlanymi odpowiednio jako kierownik budowy lub kierownik robót w specjalności hydrotechnicznej, melioracji wodnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która obejmuje zakresem roboty hydrotechniczne dotyczące obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
  2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 stawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  3. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  4. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy  w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Czynności dla części 1 :

 • Wykonanie grodzy ziemnej (GW i DW) wraz z doszczelnieniem folią, wyposażoną w rurociagi PCV (do odzysku) wraz z demontażem i wykorzystaniem ziemi do prac towarzyszących oraz wraz z bieżącym pompowaniem wody z terenu pomiędzy grodzami
 • Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (Lutynia na długości 50 mb, Rudnik na długości 620 mb)
 • Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, j.w.
 • Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków, j.w.
 • Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, j.w.
 • Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia
 • Usuwanie zamulisk koparką podsiębierną z wbudowaniem w skarpy oraz inne prace mechaniczne pomocnicze
 • Czyszczenie hydrodynamiczne umocnień betonowych cieku Rudnik
 • Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm. Uzupełnienie ubytków w konstrukcji umocnień cieku Rudnik
 • Ręczna rozbiórka konstrukcji żelbetowych o grub. pow. 20 cm –demontaż umocnienia z dybli na skarpie prawej rzeki Lutynia, usunięcie luźnych elementów konstrukcji
 • Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km
 • Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Dodatek za wywóz (krotność uwzględnić wg rozeznania oferenta + zagospodarowanie we własnym zakresie) Krotność = 5
 • Zakup, dowóz ziemi i zabudowa ubytków w gruncie wraz z zagęszczeniem
 • Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.I-II przy robotach wodno-melioracyjnych pod wykonanie umocnień brzegowych
 • Wykonanie palisady przy średnicy kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. I-II (dno poniżej umocnienia płytami i prostopadle do koryta na początku umocnień
 • Wykonanie podsypki ze żwiru o grubości 10 cm pod płyty skarpowe i dno pierwsze 5 cm
 • Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
 • Umocnienie włókniną syntetyczną
 • Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm (lub ażurowe 60x40x8cm)
 • Zakup, dowóz betonu i uzupełnienie otworów w płytach ażurowych
 • Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II). Odkopanie ręczne części konstrukcji budowli
 • Czyszczenie hydrodynamiczne konstrukcji żelbetowej i betonowej budowli
 • Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z lądu
 • Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi
 • Osadzenie w podłożu betonowym kołków plastikowych rozporowych w celu dozbrojenia elementów uzupełniających
 • Przygotowanie i montaż zbrojenia
 • Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników – dospawanie wykonanej siatki zbrojeniowej do kołków z użyciem spawarki elektrycznej zasilanej agregatem prądotwórczym
 • Remont konstrukcji betonowych i żelbetowych - elementy betonowe o gr. do 20 cm. Uzupełnienie ubytków w konstrukcji budowli i nadlanie warstwy naprawczej (średnio 15cm)
 • Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji budowli (np izolacja i uszczelnienie z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchnie narażone na działanie wilgoci lub inny system zamienny)
 • Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne elementów metalowych (prowadnice, poręcze, konstrukcje stalowe)
 • Odtłuszczanie konstrukcji
 • Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji metalowych
 • Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji metalowych
 • Wykonanie zasuwy drewnianej (Rudnik) z wykorzystaniem i naprawą istniejącego mechanizmu
 • Wykonanie zasuw Lutynia z mechanizmem wyciągowym (zasuwa dwuelementowa o wys. 0,70 każda umożliwiająca spiętrzenie łącznie do 1,4m, przy zastosowaniu mechanizmu przekładniowego) po wcześniejszym demontażu istniejących zasuw
 • Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu (kamień polny)
 • Obsianie skarp w ziemi urodzajnej w km j.w.
 • Przywrócenie terenu sąsiedniego z budową oraz terenu wykorzystywanego do dojazdu do stanu pierwotnego poprzez zabiegi rolnicze (np. talerzowanie, obsiew)
 • Zakup, montaż łaty wodowskazowej na GW oraz bolca przy MaxPP.

Czynności dla części 2 :

 • hakowaniu cieków o szer. dna do 2.4 m. w obrębie budowli na dł. 30 m
 • wykonaniu grodzy ziemnej
 • pompowaniu wody pompą spalinową
 • demontażu i montażu prowadnic zamknięć wraz z zakupem szandorów
 • wykonaniu kiszki faszynowej
 • humusowaniu skarp z obsianiem
 • rozplantowaniu ziemi żyznej na skarpach
 • czyszczeniu strumieniowo-ścierne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji – betonowych
 • czyszczeniu powierzchni betonu skarp z naniosów ziemi i porostów roślin
 •  torkretowaniu ścian
 •  czyszczeniu ręczne poziomych powierzchni betonowych
 • czyszczenie umocnień dna ponuru i poszuru
 • wykonaniu palisady
 • ręcznym wykoszeniu porostów
 • hakowaniu cieków
 • wykonaniu grodzy z worków wypełnionych piaskiem
 • pompowaniu wody pompą spalinową
 •  demontażu i montażu prowadnic zamknięć
 •  wykonaniu kiszki faszynowej
 • humusowaniu skarp
 •  rozplantowaniu ziemi żyznej na skarpach
 • czyszczeniu strumieniowo- ściernego powierzchni
 • torkretowaniu ścian
 • zagospodarowaniu pomelioracyjnym powierzchni gruntów po rozplantowaniu urobku z wykopu, metodą pełnej uprawy 
 •  wykonaniu palisady przy średnicy kołków 7-9 cm

Czynności dla części 3 :

 • wykonaniu grodzy ziemnej z umocnieniem stopy skarpy darniną na płask – grodza z worków
 • pompowaniu wody pompą
 • odmuleniu dolnego i górnego odcinka w rejonie budowli warstwą 20 cm
 • czyszczeniu strumieniowo-ściernym powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji – betonowych tj. powierzchni betonu przyczółków zastawki oraz powierzchni pomostu roboczego
 • torkretowanie ścian przyczółków oraz zewnętrznej powierzchni kładki
 • skucie w płyty dennej zastawki oraz skarp dolnego stanowiska betonu
 • załadowanie i wywiezienie gruzu na odl. do 15 km do miejsca wskazanego przez oferenta
 • remoncie płyty dennej i skarp zastawki.

Czynności dla części 4 :

 Niecka wypadowa

 • umocnienie stopy skarpy grodzą ziemną
 • pompowanie wody z wykopu
 • wycięcie bruzdy wzdłuż spękań płyt
 • wypełnienie szczeliny masą spoinującą

 

 Budowa upustowa

 • czyszczenie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych – likwidacja uszkodzeń i odprysków
 • likwidacja uszkodzeń i odprysków powłoki izolacyjnej
 • zabezpieczenie natryskowe materiałem polimerowo-cementowym
 • miniowanie elementów stalowych stanowiska górnego i dolnego po oczyszczeniu
 • dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad

Czynności dla części 5 :

 • Wykonanie i montaż pomostów roboczych mnichów na zbiorniku ekologicznym: zakup gotowych pomostów żelbetowych lub wykonanie we własnym zakresie (3 szt.), demontaż istniejących 2 szt. z zagospodarowaniem we własnym zakresie, montaż nowych 3 szt.
 • Konserwacje części metalowych na zbiorniku Gołuchów i zbiorniku ekologicznym (barierka drogowa na zbiorniku ekologicznym, prowadnice zasuwy, lampy 8 szt., barierka przy beczce przelewowej, pomieszczenie sprężarkowni) poprzez: usuniecie starej i luźnej farby, usunięcie korozji, odtłuszczanie, malowanie farbą podkładową, malowanie dwukrotnie farbą nawierzchniową.
 • Poprawienie zakotwienia pomieszczenia sprężarkowni i wymianę wspornika rurociągu pod pomieszczeniem.
 • Wymianę uszkodzonej blokady parkingowej (stal nierdzewna) przy wjeździe na koronę zapory                          (od strony lasu).
 • Uzupełnienie ubytków warstwy powierzchniowej na jazie wlotowym do zbiornika ekologicznego                     po wcześniejszym oczyszczeniu, usunięciu luźnych elementów i zagruntowaniu.
 • Montaż bolców stalowych - znaków wodnych na wieży przelewowo – spustowej na poziomie                    110,40m n.p.m. MaxPP, 110,80 m n.p.m. NadPP oraz na jazie przy zbiorniku ekologicznym                             oraz oznaczenie farbą poziomu wody na mnichach przy zbiorniku ekologicznym.
 • Poprawienie ułożenia kostki brukowej na zaporze (droga).
 • Wykonanie połączenia płyt ‘’WEMA” łącznikami.
 • Zakup i montaż barierki ,,szczeblinkowej’’ o wys. 110 cm przy wylocie stanowisko dolnej wody DW  (30 m)
 • Zakup, demontaż starej barierki i montaż barierki „szczeblinkowej’’ o wys. 110 cm przy schodach skarpowych na stanowisku dolnej wody DW ( w połowie wysokości skarpy (10 m).
 1. Liczba pracowników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia.
 2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z którymś pracownikiem przed upływem terminu realizacji zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w to miejsce innej osoby, w taki sposób, aby wymóg opisany w punkcie 1 był spełniony.
 3. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca wykaże osoby spełniające wymóg opisany w punkcie 1. w Wykazie osób, którego wzór stanowi Załącznik do SWZ. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Wykaz osób dotyczący pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, będzie stanowił załącznik do umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
 4. Szczegółowe warunki jakie Wykonawca ma obowiązek spełnić w zakresie zatrudniania pracowników na umowę o pracę zostały określone w § 7 Wzoru umowy, który stanowi Załącznik do SWZ.
 5. Powyższy wymóg nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia usług oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia usług na rzecz spółki.
 6. Pozostałe zapisy oraz uregulowania umowne zostały określone w treści wzoru umowy stanowiący załącznik do SWZ.

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi (brutto):

 • Część 1 – 100 000,00 zł
 • Część 2 – 66 417,08 zł
 • Część 3 – 34 222,61 zł
 • Część 4 – 58 147,33 zł
 • Część 5 – 50 000,00 zł

Wymagany termin wykonania zamówienia:

 • Część 1 – NW JAROCIN - Remont jazu 15-4 na rzece Lutynia - do 50 dni od dnia podpisania umowy
 • Część 2 – NW KALISZ - Prace utrzymaniowe budowli piętrzących poprzez naprawę konstrukcji betonowych na rzece Struga Kraszewicka w km 4+180, 9+274, 9+654, 9+835 - do 60 dni od dnia podpisania umowy
 • Część 3 – NW KALISZ - Prace utrzymaniowe budowli piętrzących poprzez naprawę konstrukcji betonowych na zastawce w km 16+690 rzeki Pokrzywnicy - do 40 dni od dnia podpisania umowy
 • Część 4 – NW KALISZ - Remont wynikający z ustaleń oceny 5-cio letniej stanu technicznego zbiornika wodnego Murowaniec - do 60 dni od dnia podpisania umowy
 • Część 5 - NW Pleszew - Prace remontowe wynikające z zaleceń przeglądu 5- cio letniego na zbiorniku wodnym Gołuchów - do 60 dni od dnia podpisania umowy

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.