Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poprawa retencyjności zlewni Strugi Gołanieckiej” – wykonanie dokumentacji projektowej

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.618567706
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.62.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.08.2022 10:00
 • Termin składania ofert
  04.10.2022 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  04.10.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia stanowi wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji w ramach zadania pn. Poprawa retencyjności zlewni Strugi Gołanieckiej”

Planowane przedsięwzięcie ma na celu uzyskanie jak największej retencji jeziorno-korytowej, która przyczyni się do polepszenia warunków wodno-gruntowych na przyległych terenach, przeciwdziałając zjawiskom suszy. W tym celu planuję się wybudować 7 urządzeń piętrzących. Pięć z nich będzie piętrzyć wody 5 jezior zlokalizowanych na rzece Struga Gołaniecka (4 urządzenia) i Kanale Wapno-Laskownica (1 urządzenie). Dwa pozostałe urządzenia piętrzące zlokalizowane będą na rzece Struga Gołaniecka i będą służyły do uzyskania retencji korytowej.

 

W ramach tego zadania przewiduje się do wykonania następujący zakres prac i robót stanowiących przedmiot zamówienia:

 1. Badania i opracowania przedprojektowe, a w ich ramach w szczególności:

Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej – analizy możliwości podpiętrzenia 5 jezior (poprzez budowę 5 zastawek/jazów) oraz wykonania 2 zastawek/jazów w korycie rzeki w celu określenia maksymalnej do uzyskania wielkości retencji, konkretnej lokalizacji budowli, określenia rodzaju budowli (zastawka, jaz), ilości zajętych terenów w wyniku podpiętrzenia jezior. Orientacyjne lokalizacje budowli podano w pkt 2. Wykonawca wykonując dokumentację projektową w przedmiotowym zakresie dokona stosownych analiz w szczególności w następującym zakresie:

 1. analizy możliwości piętrzenia i ustali maksymalny bezpieczny poziom piętrzenia dla projektowanej budowli w oparciu o możliwości retencyjne jezior przy określeniu zasięgu oddziaływania spiętrzonej wody na tereny przyległe nie będące w posiadaniu PGW WP. 
 2. analizy i obliczeń hydrologicznych wraz ze sporządzeniem bilansu wodnego, oceny oddziaływania na grunty sąsiednie,  charakterystyki użytkowania terenów przyległych do jeziora z uwzględnieniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz charakterystyki sieci hydrograficznej oddziaływującej na jezioro.
 3. pomiarów geodezyjnych,  sytuacyjno-wysokościowych powiązanego z granicami działki/działek ewidencyjnych jeziora oraz liniowego w zakresie niezbędnym do wykonania projektu,
 4. analizy konieczności podniesienia poziomu terenu w wybranych miejscach chroniących przed zalaniem.
 5. koncepcji budowy jazu/zastawki piętrzącej dla każdej z lokalizacji,
 6. wykonawca powinien uwzględnić wysokie prawdopodobieństwo wykonania podziałów działek oraz wyznaczenia linii brzegowej rzeki i podpiętrzanych jezior.
 1. Prace i opracowania projektowe, a w ich ramach w szczególności:

Wykonanie prac projektowych, polegających na zaprojektowaniu budowy siedmiu zastawek (jazów) (nowe budowle) na rzece Struga Gołaniecka (6 szt.) i na Kanale Wapno-Laskownica (1 szt.) w lokalizacji poniżej (współrzędne X Y w układzie 92):

rz. Struga Gołaniecka

 1. X: 564972,9         Y: 385038,3        – zastawka/jaz
 2. X: 563848,64      Y: 384292,97     - zastawka/jaz
 3. X: 561893.2         Y: 383018.9        - zastawka/jaz, Jez. Laskownickie
 4. X: 558185,8         Y: 381110,3        - zastawka/jaz, Jez. Grylewskie
 5. X: 554725.6        Y:379393.9         - zastawka/jaz, Jez. Kobyleckie
 6. X: 550733.5         Y: 378241.9        - zastawka/jaz, Jez. Durowskie

rz. Kanał Wapno-Laskownica

 1. X: 559777,5         Y: 388813,9         - zastawka/jaz, Jez. Czeszewskie

Przedmiot zamówienia zlecenia realizacji prac projektowych obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, itp., m. in.:

 1. projektu budowlanego,
 2. instrukcję gospodarowania wodą – jeśli wymagana,
 3. projektu wykonawczego,
 4. uzgodnień branżowych,
 5. uzyskania decyzji lokalizacyjnej,
 6. operatu wodnoprawnego wraz z wystąpieniem z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego do właściwego organu administracyjnego,
 7. karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z wystąpieniem z wnioskiem o uzyskanie decyzji środowiskowej do właściwego organu administracyjnego,
 8. uzyskanie pozwolenia na budowę,
 9. operatu dendrologicznego, wraz z wystąpieniem z wnioskiem o uzyskanie decyzji na wycinkę drzew do właściwego organu administracyjnego,
 10. materiałów do wywłaszczenia gruntów,
 11. kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,
 12. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR)

 

Dokumentacja, o której mowa powyżej zostanie wykonana i przekazana w 6 egzemplarzach,

w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD - 2 komplety) z rozszerzeniem plików: opracowania tekstowe: *.doc, *.docx i *.pdf; arkusze kalkulacyjne: *.xls, *.xlsx i *.pdf;  dokumentacja graficzna: *.pdf; mapy *.shp. Wszystkie elektroniczne wersje dokumentacji winny umożliwiać drukowanie, kopiowanie i edycję.

 

UWAGA

Operat wodnoprawnynależy sporządzić zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Opracowanie powinno zawierać załączniki określone w art. 407 ustawy Prawo wodne.

 

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określił wzór wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dostępny na stronie pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wzory-wnioskow

Należy mieć na uwadze dołączenie również załączników wskazanych we wzorze ww. Wniosku – jeśli są wymagane wraz z potwierdzeniem na piśmie organu dokonującego oceny.

Wniosek o pozwolenie wodnoprawne będzie podpisywał i składał sam Zamawiający, na podstawie dokumentów (wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) przygotowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zmawiającego.

 

Instrukcja gospodarowania wodą (jeśli będzie wymagana) – należy sporządzić zgodnie z ustawą Prawo Wodne (art. 409a oraz art. 407 ust. 3) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2019 r. poz. 1725)

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OPERATU WODNOPRAWNEGO

 

Operat wodnoprawny powinien zawierać:

 1. Część opisową obejmującą:
  1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
  2. Wyszczególnienie:
 1. celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
 2. celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,
 3. rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 4. rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
 5. stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
 6. obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,
  1. Opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych,
  2. Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, w tym m.in.:

- uproszczony bilans potrzeb i zasobów wodnych,

- obliczenia zasięgu cofki,

  1. Charakterystykę odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym – jeśli są wymagane,
  2. Ustalenia wynikające z:
 1. planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
 2. planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
 3. planu przeciwdziałania skutkom suszy,
 4. programu ochrony wód morskich,
 5. krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
 6. planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym,
  1. Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych,
  2. Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód,
  3. Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych,
  4. Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania,
  5. Informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

 

Ponadto:

  1. Projekt wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  2. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
  3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana,
 • w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane,

 

 

Uwaga:

Decyzje i pisma oraz inne dokumenty urzędowe wymagane w sprawie załączone do Wniosku to:

 • oryginały decyzji wraz z nadaną klauzulą ostateczności oraz innych pism (wymaganych w sprawie),

lub

 • poświadczone urzędowo za zgodność w urzędach, które je wydały lub notarialnie za zgodność z oryginałem kopie decyzji wraz z nadaną klauzulą ostateczności oraz pism (wymaganych w sprawie).

 

16.   Ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana,

 1. Wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

 

Uwaga:

Wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów na dzień składania dokumentacji do Zamawiającego nie mogą być starsze niż 14 dni (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku do ministra właściwego ds. gospodarki wodnej).

Wypisy z rejestru gruntów muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w planie urządzeń wodnych oraz zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania prac, naniesionych na uwierzytelnioną mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, wraz z ich powierzchnią, stosownie do art. 409 ust. 2 pkt 1 Prawa wodnego.

Wykonawca zobowiązany jest do:

 • przedłożenia oryginałów wypisów z rejestru gruntów,

lub

 • urzędowo potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania.

Jeżeli do wniosku przedłożono kserokopie podpisanych elektronicznie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu odziaływania zamierzonego korzystania z wód, to należy przedłożyć również na elektronicznym nośniku danych metadane poświadczające autentyczność elektronicznego podpisu na wypisach, stosownie do art. 407 ust. 2 pkt 5 Prawa wodnego w związku z art. 76a § 2a Kpa. Organ prowadzący postępowanie powinien mieć możliwość zweryfikowania autentyczności elektronicznego podpisu na wypisach.

 

II.      Część graficzną obejmującą:

 1. Plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości;

Załączona mapa powinna być opatrzona informacją, że pochodzi z właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej poprzez wykazanie certyfikatu lub potwierdzenie oryginalną stosowną pieczęcią właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

W przypadku konieczności skopiowania mapy posiadającej oryginalną pieczęć, w celu np. naniesienia na nią dodatkowych danych, należy wówczas przedłożyć obie mapy lub oryginał licencji do mapy lub jej kopię urzędowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Należy wykazać, że mapy zostały pobrane na podstawie przedłożonej licencji (załączyć odnośnik do przedłożonej licencji).

Ponadto, mapę należy opatrzyć legendą, z której będzie wynikał zasięg oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego i zamierzonego korzystania z wód, a także z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem nieruchomości (tzn. wyraźne linie graniczne i numery ewidencyjne działek) znajdujących się na obszarze tego zasięgu, celem weryfikacji nieruchomości znajdujących się w wyznaczonym zasięgu odziaływania, co umożliwi organowi prawidłowe ustalenie kręgu stron postępowania (identycznej w wersji papierowej i wersji elektronicznej operatu wodnoprawnego).

Załączone do części graficznej operatu wodnoprawnego mapy powinny zawierać dane niezbędne dla mapy sytuacyjno-wysokościowej m.in. dane o ukształtowaniu terenu, takich jak wysokości szczegółów sytuacyjnych i formy ukształtowania terenu.

Załączona mapa powinna zostać wykonana w skali, która zapewni jej czytelność.

Zawartość mapy powinna pozwolić na zweryfikowanie poprawności i kompletności przedłożonych wypisów z rejestrów gruntów, tym samym umożliwić prawidłowe ustalenie kręgu stron postępowania.

Należy przewidzieć zweryfikowanie kompletności pokrycia mapami sytuacyjno - wysokościowymi całego obszaru oddziaływania zamierzenia w zasięgu cofki rzeki, ujściowych odcinków cieków oraz rowów połączonych z korytem w obszarze cofki oraz gruntów przyległych do tej części koryta i tych rowów, stosownie do zdiagnozowanego obszaru zmian poziomu wód w gruncie wywołanego spiętrzeniem wody w korycie rzeki.

 1. Zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
 2. Schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 3. Schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

 

Operat sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.12.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 2494) od 1 stycznia 2024 r. układ PL-EVRF2007-NH będzie jedynym obowiązującym systemem wysokości w Polsce.

 

W przypadku gdy na etapie postępowania wodnoprawnego zajdzie konieczność dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, procedura zostanie przeprowadzona w ramach jednego postępowania, zgodnie z art. 394 ust. 4 ww. ustawy Prawo wodne.

 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTRUKCJI GOSPODAROWANIA WODĄ

 

Instrukcja gospodarowania wodą powinna zawierać, jeśli jest wymagana:

Część opisową obejmującą:

 1. Informacje ogólne dotyczące położenia urządzeń wodnych, w tym kilometraż usytuowania na cieku oraz współrzędne,
 2. Nazwę właściciela, zarządcy lub użytkowania bezpośrednio odpowiedzialnego za gospodarowanie wodą i utrzymanie urządzenia wodnego,
 3. Wyszczególnienie funkcji, które ma spełniać urządzenie wodne,
 4. Podstawowe informacje dotyczące urządzenia wodnego, odnoszące się do:
  1. poziomów piętrzenia, w tym minimalnego poziomu piętrzenia, minimalnego poziomu energetycznego, normalnego poziomu piętrzenia, maksymalnego poziomu piętrzenia, nadzwyczajnego poziomu piętrzenia i okresów ich obowiązywania,
  2. wysokości piętrzenia wody,
  3. przepływów - średniego niskiego przepływu z wielolecia, przepływu gwarantowanego, przepływu nienaruszalnego, przepływu dozwolonego, przepływu powodziowego, przepływu katastrofalnego, przepływu wyprzedzającego, najniższego przepływu żeglownego i najwyższego przepływu żeglownego,
  4. dopuszczalnych prędkości obniżenia i podwyższania poziomów wody na górnym i dolnym stanowisku,
  5. maksymalnej przepustowości urządzenia wodnego,
  6. zagrożeń i uwarunkowań w gospodarowaniu wodą występujących przy obniżeniu poziomu piętrzenia poniżej minimalnego poziomu piętrzenia,
 5. Określenie sposobu gospodarowania wodą w normalnych warunkach użytkowania,
 6. Określenie sposobu gospodarowania wodą w okresie powodzi,
 7. Określenie sposobu postępowania w okresie występowania zjawisk lodowych,
 8. Określenie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii lub zaprzestania korzystania z wód określonego w pozwoleniu wodnoprawnym,
 9. Określenie sposobu postepowania w okresie występowania zjawisk suszy,
 10. Wykaz urządzeń pomiarowych oraz opis sieci pomiarowo-obserwacyjnej,
 11. Określenie podstawowych czynności związanych z gospodarowaniem wodą oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za ich wykonywanie,
 12. Wykaz współdziałających zakładów i stanowisk osób odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą wraz z ich danymi kontaktowymi,
 13. Określenie sposobu powiadamiania centrum operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wystąpieniu na urządzeniu wodnym niebezpiecznych zjawisk będących skutkiem sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,
 14. Określenie sposobu powiadamiania centrum operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego o zrzutach wody ponad przepływ dozwolony; w przypadku braku gminnego centrum zarządzania kryzysowego powiadamia się wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

II.      Część graficzną obejmującą:

 1. Plany i schematy dotyczące urządzenia wodnego, związane z gospodarowaniem wodą,
 2. Mapy topograficzne w skali od 1:1000 do 1:10 000 lub mapy zasadnicze w skali od 1:1000 do 1:10 000, zawierające lokalizację budowli piętrzących.
 3. Krzywe wydatku urządzeń zrzutowych.

 

Do instrukcji gospodarowania wodą dla budowli piętrzących załącza się:

 1. Odpisy lub kopie dotychczasowych pozwoleń wodnoprawnych dotyczących danego urządzenia wodnego;
 2. Odpisy lub kopie pozwoleń wodnoprawnych dotyczących innych urządzeń wodnych w zasięgu oddziaływania budowli piętrzącej, o ile pozwolenia wodnoprawne odnoszące się do takich urządzeń zostały wydane.

 

Powyższe opracowania powinny być wykonane mając na uwadze:

 • Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098);
 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.
  poz. 1973 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2373 z dnia 2021.12.21 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. z 2019 r. poz. 1725)
 • Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania, Kraków, kwiecień 2018 r. Dostępny na stronie pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych

 • Przewodnika Dobrych Praktyk Wytyczne, opracowanego przez Departament Przygotowania  i Realizacji Inwestycji, Warszawa, styczeń 2021 r. wydanie 2 – Przewodnik w załączeniu.

 

 

OGÓLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Pozyskanie niezbędnych materiałów do opracowania kompletnego operatu wodnoprawnego wraz z załącznikami oraz instrukcji gospodarowania wodą, jeśli jest wymagana, leży po stronie Wykonawcy.

Pozyskanie mapy sytuacyjno – wysokościowej w celu naniesienia planu urządzeń wodnych i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią oraz z oznaczeniem nieruchomości.

Pozyskanie aktualnych danych hydrologicznych, niezbędnych obliczeń, analiz danych itp.

Wykonanie dodatkowych dokumentów oraz czynności związanych z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Wersja operatu dołączona na elektronicznym nośniku danych musi być spójna z wersją papierową, stanowiącą podstawę do wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze wszystkimi elementami należy wykonać w czterech egzemplarzach wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD (Operat sporządza się na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych).

Natomiast liczba egzemplarzy Instrukcji gospodarowania wodą powinna odpowiadać ilości uwzględniającej właściciela wody oraz liczby zakładów korzystających z wód, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą, tj. liczba egzemplarzy jest uzależniona od ilości zakładów, których dotyczy ta instrukcja wraz z uwzględnieniem właściciela wód.

Zawartość zapisów w operacie wodnoprawnym oraz instrukcji gospodarowania wodą, a także pozostałe załączniki wymagane ustawą Prawo Wodne powinny umożliwić organowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej sporządzenie, a następnie wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

 1. Informacje o obiekcie.

Propozycję lokalizacji obiektów wyszczególniono w pkt 1 OPZ. Wykonawca na podstawie prac przedprojektowych określi ostateczną lokalizację planowanych do realizacji obiektów piętrzących. 

Inwestycja znajduje się na obszarach chronionych – duże prawdopodobieństwo konieczności sporządzenia Raportu Oddziaływania na środowisko.

Wysokie prawdopodobieństwo wykonania podziałów działek oraz wyznaczenia linii brzegowej rzeki i podpiętrzanych jezior.

W przypadku zmiany przepisów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu rzeczowego w obszarze uzyskiwania decyzji administracyjnych i pozwoleń

3.         Warunki Zamawiającego.

3.1.  Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie a także wyjaśnił ewentualne wątpliwości i utrudnienia związane z realizacją zamówienia w celu uniknięcia nieprawidłowego skalkulowania ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

3.2.  Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z Inwestorem w trakcie realizacji zamówienia w celu sukcesywnego przedstawiania oraz sprawozdawczości z postępu prac, a Inwestor jest upoważniony do prowadzenia kontroli prac zgodnie z Umową.

3.3.  Wykonawca dla potrzeb realizacji zamówienia pozyska niezbędne materiały oraz inne konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

3.4.  Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy.

3.5.  Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.

3.6.  Wykonawca będzie zobligowany do uzyskania oraz występowania o wydanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji oraz opracowywanie dodatkowej dokumentacji, które będą wymagane w przypadku uzyskania dodatkowych pozwoleń i decyzji.

3.7.  Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń celem dokonania weryfikacji parametrów wszystkich projektowanych elementów wchodzących w skład przedmiotowego zakresu zamówienia oraz ewentualnego dostosowania do stany obecnego.

3.8.  Autor opracowania zobowiązany jest do usunięcia na koszt własny wad lub braków ujawnionych w trakcie weryfikacji kompletności i zgodności z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

3.9  Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nieodpłatnego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego robót objętych powyższym zadaniem. Pobyt projektanta na budowie, związany z nadzorem autorskim odbywać się będzie na pisemne wezwanie Zamawiającego. Z pobytu na budowie projektant zobowiązany będzie sporządzić kartę nadzoru autorskiego. Przewidywana ilość nadzorów to 12 pobytów na budowie w planowanym okresie realizacji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w oparciu o tę dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowania.

4. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie w całości w terminie do 31 grudnia 2024 r. od dnia następnego po podpisaniu umowy. Zamawiający przewiduje maksymalnie 6 etapów fakturowania i odbioru. Termin zakończenia to termin wymagany i nieprzekraczalny, chyba że zaistnieją okoliczności przewidziane w zawartej umowie (projekcie umowy).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

           Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

-     posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)

-     jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

 1. w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

co najmniej 1 usługą projektową polegającą na zaprojektowaniu budowli piętrzących w zakresie budowy nowych lub ich modernizacji o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto w ramach jednej umowy dotyczącej usługi projektowej;

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności hydrotechnicznej, melioracji wodnych lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która obejmuje zakresem projekty hydrotechniczne dotyczące obiektów budowlanych gospodarki wodnej lub melioracji wodnych, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

  1. Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Branże CPV

 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 09.09.2022 09:32:22
 • Mariusz Jankowski

 • Informuje, że na stronie zamieszczone zostały dwa nowe załączniki:
  - Odpowiedź na pytanie z dnia 07.09.2022
  - Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty poprawiony
 • 27.09.2022 11:20:34
 • Mariusz Jankowski

 • Zamawiający – w związku ze zmianami treści SWZ - planuje w najbliższym czasie zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Ze względu na przepis art. 137 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert (z co za tym idzie i związania ofertą) po publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej lub w przypadku nie powiadomienia o publikacji - w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez UPUE otrzymania tego ogłoszenia. Zmiana terminów dokonana obecnie - w dniu 27.09.2022 roku - na Platformie zakupowej w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ma jedynie wymiar techniczny.
 • 27.09.2022 11:25:33
 • Mariusz Jankowski

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 27.09.2022 15:51:02
 • Mariusz Jankowski

 • Informuję, że w sekcji załączniki został zamieszczony nowy dokument: Zmiana treści SWZ_62
 • 30.09.2022 09:09:10
 • Mariusz Jankowski

 • Informuje, że w sekcji załączniki został zamieszczony nowy dokument: 2022-OJS189-535807-pl
 • 04.10.2022 12:44:07
 • Mariusz Jankowski

 • Informuje, że w sekcji załączniki został zamieszczony nowy dokument: Informacja z otwarcia ofert_62_22
 • 11.06.2024 11:23:07
 • Mariusz Jankowski

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry