Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prace remontowe budynków Nadzorów Wodnych na terenie ZZ Przemyśl

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.72.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.08.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  05.09.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.09.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: „ Prace remontowe budynków Nadzorów Wodnych na terenie ZZ Przemyśl” w podziale na trzy części:
Część 1 „Remont łazienki i pomieszczeń socjalnych konserwatorów NW Lesko, ul.  Piłsudskiego 44”
Część 2” Remont budynku gospodarczo-garażowego NW Lesko, ul. Piłsudskiego 44”
Część 3 „Remont budynku gospodarczo-garażowego Nadzoru Wodnego Dynów, ul. Jaklów 1”

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności

technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

Dla wszystkich części zamówienia:

Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na pracach budowlanych związanych z remontem budynku wraz z infrastrukturą wewnętrzną.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty

zostały wykonane należycie.

- kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 9 i nr 10 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr do SWZ 2 do SWZ

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry