Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13973,Wykonanie-operatow-wodnoprawnych-dla-obiektow-pietrzacych-oraz-dokumentacja-remo.html
14.07.2024, 03:47

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie operatów wodnoprawnych dla obiektów piętrzących oraz dokumentacja remontowa na terenie ZZ Kalisz”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567749
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.68.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.08.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  08.09.2022 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  08.09.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnych operatów wodnoprawnych z instrukcjami gospodarowania wodą dla budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie ZZ KALISZ, będących podstawą do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonanie dokumentacji remontowej (opis remontu, przedmiar i kosztorys) dla Jazu Bolesławiec w km 157+150 (168+800 wg ISOK) rzeki Prosny.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

− Część nr 1 – NW JAROCIN

•     4 sztuki kompletnych operatów wodnoprawnych z instrukcjami gospodarowania wodą dla budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie NW Jarocin (Zarządu Zlewni w Kaliszu)

-  Zastawka 32-3, rzeka Lubianka km 3+300;

-  Zastawka 5-3, rzeka Brodek km 2+600;

-  Jaz 15-4, rzeka Lutynia km 26+800;

-  Jaz 15-5, rzeka Lutynia km 27+200

 

− Część nr 2 – NW KEPNO

•     Wykonanie dokumentacji remontowej dla jazu zlokalizowanego w km 157+150 (168+800 wg ISOK) rzeki Prosny w obrębie Podbolesławiec, gmina Bolesławiec, powiat wieruszowski, województwo łódzkie.

W zakres opracowania wchodzi: projekt robót budowlanych w zakresie remontu Jazu Bolesławiec, pomiary geodezyjne i inwentaryzacja budowli, przedmiar robót, kosztorys, STWiOR.

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonywania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają  opis przedmiotu zmówienia dla poszczególnych części (od nr 1 do nr 2)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. 1. Dla części 1:
 2. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu usług polegających na opracowaniu co najmniej 2 operatów wodnoprawnych na budowę lub remont lub eksploatację obiektów hydrotechnicznych – budowli piętrzących, o których mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 Nr 86, poz. 579), na podstawie których wydano prawomocną decyzję – pozwolenie wodnoprawne.
 3. UWAGA:  Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy usług, w których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
 4. 2. Dla części 2:
 5. - Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowych (prace zakończone i odebrane), których przedmiotem było wykonanie projektu dotyczącego budowy, remontu lub modernizacji budowli hydrotechnicznej , o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto (W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej wartość robót podlega przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu waluty obcej podawanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy
 6. - Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inżynieryjnej hydrotechnicznej nadanej na mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych branżowych – wystarczające będą również uprawnienia w specjalności wodno-melioracyjnej. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220)

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
  2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 stawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  3. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty. 
  4. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.06.2024 11:22:00
 • Mariusz Jankowski

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.