Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty budowlane na rzekach na terenie ZZ Stalowa Wola IV

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.76.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  31.08.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  15.09.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.09.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „Roboty budowlane na rzekach na terenie ZZ Stalowa Wola IV”, w podziale na 11 części:
Cz.1. „Wykonanie robót remontowych na zbiorniku wodnym ,,Maziarnia” w Wilczej Woli”
Cz.2. „Roboty utrzymaniowe na potoku Błotnia w km 0+800-2+700”
Cz.3. „Naprawa przepławki na jazie na rzece Sanna w km 31+489 w ramach zadania „Remont jazu zlokalizowanego na rzece Sanna w m. Zaklików gm. Zaklików wraz z wykonaniem zaleceń z przeglądów rocznych i pięcioletnich”
Cz.4. „Remont ubezpieczenia rzeki Łada m. Biłgoraj, gm. Biłgoraj”
Cz.5. „Remont umocnień w obrębie stopnia betonowego w km 4+200 rz. Szum w m. Aleksandrów Pierwszy, gm. Aleksandrów”
Cz.6. „Wykonanie zaleceń z przeglądów rocznych i pięcioletnich na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Leżajsku”
Cz.7. „Zabudowa wyrwy na potoku Trzebośnica w km 33+100- 33+200”
Cz.8. „Remont ubezpieczenia rzeki Czarna Łada m. Biłgoraj, gm. Biłgoraj”
Cz.9. „Remont jazu zlokalizowanego w km 10+570 na rzece Kurzynka w ramach zadania „Remont jazów zlokalizowanych na rzece Kurzynka w km 10+570, 12+830, 13+84”
Cz.10. „Remont jazu zlokalizowanego w km 12+830 na rzece Kurzynka w ramach zadania „Remont jazów zlokalizowanych na rzece Kurzynka w km 10+570, 12+830, 13+844”
Cz.11. „Remont jazu zlokalizowanego w km 13+844 na rzece Kurzynka w ramach zadania „Remont jazów zlokalizowanych na rzece Kurzynka w km 10+570, 12+830, 13+844”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ. W niniejszym załączniku dla części 9, 10 i 11 Zamawiający przekazuje zakładaną trasę przebiegu dróg technologicznych.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:
Dla części 1, 2, 4, 5, 7, 8:
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych, lub polegającego na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 7 i 8 do Formularza oferty.
Dla części 3:
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych (w tym obiektów hydrotechnicznych lub zbiorników wodnych) lub co najmniej 1 zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt
rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych, lub polegającego na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 7 i 8 do Formularza oferty.
Dla części 6, 9, 10, 11:
A)
- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych, lub polegającego na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 7 i 8 do Formularza oferty.
B)
- Ponadto, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:
• min.1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 9 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ - Wzory Umów

Informacje dodatkowe

UWAGA!!!
Stosownie do art. 310 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
W przypadku unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835)

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
Część 1: 1200,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)
Część 2: 1000,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc złotych)
Część 4: 2200,00 PLN ( słownie: dwa tysiące dwieście złotych)
Część 7: 1800,00 PLN ( słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)
Część 9: 5500,00 PLN ( słownie: pięć tysięcy pięćset złotych)
Część 10: 6000,00 PLN ( słownie: sześć tysięcy złotych)
Część 11: 4500,00 PLN ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych)

 

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry