Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania porządku w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.78.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.09.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  04.10.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.10.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania porządku w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  na obszarze działania  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

 

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 - Usługa sprzątania i utrzymania porządku w Zarządzie Zlewni i Nadzorze Wodnym w Jaśle ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło;

Część 2 - Usługa sprzątania i utrzymania porządku w Nadzorze Wodnym w Gorlicach ul. Kościuszki 30, 38-300 Gorlice;

Część 3 - Usługa sprzątania i utrzymania porządku w Zarządzie Zlewni i Nadzorze Wodnym w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-450 Stalowa Wola;

Część 4  - Usługa sprzątania i utrzymania porządku w Nadzorze Wodnym w Stalowej Woli,  ul. Czernieckiego 24, 37-450 Stalowa Wola;

Część 5  - Usługa sprzątania i utrzymania porządku w Nadzorze Wodnym w Biłgoraju,  ul. Konopnickiej 7, 23-400 Biłgoraj;

Część 6  - Usługa sprzątania i utrzymania porządku w Nadzorze Wodnym w Leżajsku,  ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk;

Część 7  -  Usługa sprzątania i utrzymania porządku w Nadzorze Wodnym w Kolbuszowej, ul. Handlowa 2, 36-100 Kolbuszowa;

Część 8  -  Usługa sprzątania i utrzymania porządku w Nadzorze Wodnym w Tarnobrzegu,   ul. Sikorskiego 1D, 39-400 Tarnobrzeg;

Część 9  - Usługa sprzątania i utrzymania porządku w Nadzorze Wodnym w Sanoku,  ul. Piłsudskiego 10, 38-500 Sanok;

Część 10  -  Usługa sprzątania i utrzymania porządku w Nadzorze Wodnym w Rzeszowie,  ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów;

Część 11  -  Usługa sprzątania i utrzymania porządku w Nadzorze Wodnym w Łańcucie,  ul. Kolejowa 2 A, 37-100 Łańcut;

Część 12  - Usługa sprzątania i utrzymania porządku w Nadzorze Wodnym w Brzozowie,   ul. Witosa 4, 36-200 Brzozów;

Część 13  - Usługa sprzątania i utrzymania porządku w Nadzorze Wodnym w Strzyżowie,  ul. Parkowa 7, 38-100 Strzyżów;

Część 14  - Usługa sprzątania i utrzymania porządku w Nadzorze Wodnym w Przeworsku, ul. Słowackiego 30, 37-200 Przeworsk.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1.

Dotyczy WSZYSTKICH części zamówienia:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać wykonanie lub wykonywanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień, polegających na świadczeniu usług sprzątania i utrzymania porządku o wartości każdego z nich:

- Dla Części 1 – minimum 25 000,00 zł brutto,

- Dla Części 2 – minimum 15 000,00 zł brutto,

- Dla Części 3 - minimum 45 000,00 zł brutto,

- Dla Części 4 – minimum 10 000,00 zł brutto,

- Dla Części 5 – minimum 15 000,00 zł brutto,

- Dla Części 6 – minimum 10 000,00 zł brutto,

- Dla Części 7 – minimum 15 000,00 zł brutto,

- Dla Części 8 – minimum 15 000,00 zł brutto,

- Dla Części 9 – minimum 10 000,00 zł brutto,

- Dla Części 10 – minimum 30 000,00 zł brutto,

- Dla Części 11 – minimum 10 000,00 zł brutto,

- Dla Części 12 – minimum 5 000,00 zł brutto,

- Dla Części 13 – minimum 5 000,00 zł brutto,

- Dla Części 14 – minimum 15 000,00 zł brutto

 

- wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

 

W przypadku gdy Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia dla więcej niż jednej części postępowania, wystarczające będzie wykazanie doświadczenia dla części o najwyższej wartości zrealizowanych usług.

 

W przypadku wykazania usług rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

 

       Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.

2.

Dotyczy WSZYSTKICH części zamówienia:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca musi przedłożyć dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000,00 zł.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 7 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy - Załącznikiem nr 2 do SWZ.

Branże CPV

 • 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry