Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Cedron w km 22+400-22+800

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2811.510.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.09.2022 15:00
 • Termin złożenia oferty
  26.09.2022 08:00

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót

- wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp w km 22+400-22+800 w ilości  3200,00 m2                                    

- przygotowanie skarp pod brzegosłon oraz usunięcie przetamowań z koryta - wykopy oraz przekopy wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3, kategoria gruntu III-IV

w ilości 360,00 m3

- opaski podwójne w stopie skarpy z kiszek faszynowych o średnicy 20+20cm w gruntach kat.III, wykonanie z brzegu, w km 22+600-22+700 prawa strona, w km 22+700-22+760 lewa strona

w ilości 160,00 m

-  ubezpieczenie skarpy przy pomocy brzegosłonu o rozstawie kiszek 0,6m, szerokości do 3,0m - wykonanie z brzegu oraz zabezpieczenie całej górnej powierzchni brzegosłonu w sposób jak przy opasce Seelinga  obmiar: 160m x 3m = 480m2 w km 22+600-22+700 prawa strona, w km 22+700-22+760 lewa strona w ilości  480,00m2.

Ze względu na trudny dojazd z materiałem do zabudowy wyrw należy w kosztorysie ofertowym uwzględnić dodatkowe koszty.

Prowadzenie prac: ręcznie i mechanicznie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 7 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co  najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi,  czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona)  w zakresie usuwania szkód powodziowych lub regulacji lub zabezpieczenia rzek i potoków o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 3 „Wykaz zrealizowanych robót” oraz dowody określające czy roboty zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru).

b. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:

 • osobą posiadającą  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów która będzie pełnić obowiązki kierownika robót

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 4 „Wykaz osób”

oraz kopie uprawnień osób wymienionych w zał nr 4.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry