Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni w Przemyślu

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.84.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.09.2022 17:00
 • Termin składania ofert
  03.10.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.10.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

Części 1 i 2:  

 1. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na opracowaniu operatów wodno-prawnych związanych z piętrzeniem oraz retencjonowaniem wody z wykorzystaniem obiektów hydrotechnicznych, na podstawie których wydano decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym

oraz

co najmniej 2 zamówień polegających na opracowaniu dokumentacji remontowych lub projektów dla nowo budowanych budowli piętrzących.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie - kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6
do Formularza oferty.

 1. Ponadto, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie
  i wykształcenie niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

-    min. 1 osobę posiadającą: uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika 9 do Formularza oferty.

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry