Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja cieków i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Tczewie - obiekt 2 (zamówienie podobne do części 5)

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.58 326-18-54
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.55.2022.ZP.LW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  22.09.2022 14:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  26.09.2022 12:55
 • Rozpoczęcie negocjacji
  26.09.2022 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Konserwacja cieków i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Tczewieobiekt 2”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia określają:

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do zaproszenia,

- Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 2 do zaproszenia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

nie dotyczy

Warunki realizacji umowy

zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy

Informacje dodatkowe

  1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl (nie dotyczy negocjacji).
  2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
  3. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
  4. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
  5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi
   150 MB.
  6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
  7. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Lucyna Wypych, tel. 58 326 18 54.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dworcowa 35
89-530 Śliwice

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry