Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie rzeki Śliza w km 0+000-9+110 oraz Witówka II w km 0+000-5+250 i 9+645-12+868

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.82.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.09.2022 14:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  29.09.2022 09:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  29.09.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych rzeki Śliza w km 0+000-9+110 oraz Witówka II w km 0+000-5+250 i 9+645-12+868.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • mechaniczne koszenie porostów ze skarp i poboczy rzeki,
 • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy rzeki,
 • wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp,
 • ręczne ścinanie krzaków i podszycia średniej gęstości,
 • mechaniczne koszenie porostów z dna cieków (łyżka kosząca),
 • wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się,
 • ręczne usuwanie powstałych przy przetamowaniach bobrowych odcinkowych zamulisk z cieków o głębokości do 1,5 m,
 • ręczne wykoszenie porostów z dna cieków,
 • wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków,
 • wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się,
 • ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry z ułożeniem materiału poza korytem rzeki – rozbiórka dwukrotna,
 • ręczne usuwanie zamulisk w miejscach tam bobrowych  koryta cieków,
 • ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy w jednym poziomie na odległość do 10 m,
 • usunięcie wiatrołomów oraz drzew ściętych przez bobry ze skarp i koryta rzeki z ocięciem na kawałki i odłożeniem poza skarpą z użyciem piły spalinowej,
 • oczyszczanie z namułu przepustów o śr. 0,60 m z przyczółkami z darniny,
 • rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych,
 • talerzowanie kilkakrotne zadarnionych kęp z odmulenia po plantowaniu w km odmulenia mechanicznego.

Szczegółowy zakres zamówienia podano w przedmiarze robót stanowiącym załączniki nr 2  - Przedmiar robót - do niniejszego Zaproszenia.

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

 

Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu umowy: w ciągu 60 dni od podpisania umowy.

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót w ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu umowy.

Zamawiający informuje, iż kwota (limit środków finansowych) jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie z VAT 23 %  (brutto):   108 905,04 zł.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty cenowej, wynikającej z kosztorysu ofertowego, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, do dnia 29.09.2022 r., do godziny 9.00.

Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

Termin negocjacji: 29.09.2022 r.  godz. 10:30

Negocjacje odbędą się w formie elektronicznej poprzez wideokonferencję zorganizowaną on-line przez Zamawiającego przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

Aby skutecznie dołączyć do wideokonferencji jako uczestnik, wymagane jest posiadanie aplikacji MS Teams albo zainstalowanej przeglądarki Edge lub Edge Chromium lub Chrom.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry