Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie rzeki Kanał Tarkowski w km 0+000-6+300; 7+050-8+090 i 8+790-20+025 oraz rzeki Sosenka w km 0+000-4+300 i 5+300-10+393

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.83.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.09.2022 14:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  29.09.2022 09:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  29.09.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych rzeki Kanał Tarkowski w km 0+000-6+300; 7+050-8+090 i 8+790-20+025 oraz rzeki Sosenka w km 0+000-4+300 i 5+300-10+393.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • mechaniczne koszenie porostów ze skarp i poboczy rzeki,
 • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy rzeki,
 • wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp,
 • ręczne ścinanie krzaków i podszycia średniej gęstości,
 • mechaniczne koszenie porostów z dna cieków (łyżka kosząca),
 • wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się,
 • ręczne wykoszenie porostów z dna cieków,
 • wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków,
 • wydobycie kożucha roślin pływających,
 • wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się,
 • ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry z ułożeniem materiału poza korytem rzeki – rozbiórka dwukrotna,
 • ręczne usuwanie zamulisk w miejscach tam bobrowych  koryta cieków,
 • ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy w jednym poziomie na odległość do 10 m,
 • odmulanie mechaniczne cieków,
 • rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych,
 • talerzowanie kretowisk zadarnionych.

Szczegółowy zakres zamówienia podano w przedmiarze robót stanowiącym załączniki nr 2  - Przedmiar robót - do niniejszego Zaproszenia.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zaprasza do negocjacji Wykonawcę:
Związek Spółek Wodnych w Siedlcach

ul. Młynarska 1

08-110 Siedlce

NIP 821 000 93 94

Negocjacje zostaną przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w formie ustnej (audio- lub wideokonferencja), za pośrednictwem usługi Microsoft Teams (link do zdalnego spotkania zostanie udostępniony w osobnej wiadomości wysłanej na adres e-mail zaproszonego Wykonawcy i za pośrednictwem Platformy Zakupowej).

Negocjacje odbędą się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 11:00.

W przypadku braku możliwości odbycia negocjacji we wskazanej formie lub terminie, Wykonawca powinien uprzednio skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia innej formy, terminu lub miejsca przeprowadzenia negocjacji.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty cenowej, wynikającej z kosztorysu ofertowego, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, do dnia 29.09.2022 r., do godziny 9.00.

Zamawiający informuje, iż kwota (limit środków finansowych) jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie z VAT 23 %  (brutto):   132 672.80 zł.

Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

Termin negocjacji: 29.09.2022 r.  godz. 11:00

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry