Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14285,Utrzymanie-rzeki-Kanal-Tarkowski-w-km-0000-6300-7050-8090-i-8790-20025-oraz-rzek.html
2024-02-24, 17:52

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie rzeki Kanał Tarkowski w km 0+000-6+300; 7+050-8+090 i 8+790-20+025 oraz rzeki Sosenka w km 0+000-4+300 i 5+300-10+393

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.83.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.09.2022 14:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  29.09.2022 09:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  29.09.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych rzeki Kanał Tarkowski w km 0+000-6+300; 7+050-8+090 i 8+790-20+025 oraz rzeki Sosenka w km 0+000-4+300 i 5+300-10+393.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • mechaniczne koszenie porostów ze skarp i poboczy rzeki,
 • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i poboczy rzeki,
 • wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp,
 • ręczne ścinanie krzaków i podszycia średniej gęstości,
 • mechaniczne koszenie porostów z dna cieków (łyżka kosząca),
 • wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się,
 • ręczne wykoszenie porostów z dna cieków,
 • wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków,
 • wydobycie kożucha roślin pływających,
 • wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się,
 • ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry z ułożeniem materiału poza korytem rzeki – rozbiórka dwukrotna,
 • ręczne usuwanie zamulisk w miejscach tam bobrowych  koryta cieków,
 • ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy w jednym poziomie na odległość do 10 m,
 • odmulanie mechaniczne cieków,
 • rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych,
 • talerzowanie kretowisk zadarnionych.

Szczegółowy zakres zamówienia podano w przedmiarze robót stanowiącym załączniki nr 2  - Przedmiar robót - do niniejszego Zaproszenia.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zaprasza do negocjacji Wykonawcę:
Związek Spółek Wodnych w Siedlcach

ul. Młynarska 1

08-110 Siedlce

NIP 821 000 93 94

Negocjacje zostaną przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w formie ustnej (audio- lub wideokonferencja), za pośrednictwem usługi Microsoft Teams (link do zdalnego spotkania zostanie udostępniony w osobnej wiadomości wysłanej na adres e-mail zaproszonego Wykonawcy i za pośrednictwem Platformy Zakupowej).

Negocjacje odbędą się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 11:00.

W przypadku braku możliwości odbycia negocjacji we wskazanej formie lub terminie, Wykonawca powinien uprzednio skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia innej formy, terminu lub miejsca przeprowadzenia negocjacji.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty cenowej, wynikającej z kosztorysu ofertowego, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, do dnia 29.09.2022 r., do godziny 9.00.

Zamawiający informuje, iż kwota (limit środków finansowych) jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie z VAT 23 %  (brutto):   132 672.80 zł.

Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

Termin negocjacji: 29.09.2022 r.  godz. 11:00

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.